Het Vlaams Agentschap Integratie en Inburgering ontstond in 2015 als een fusie van verschillende diensten en organisaties die actief zijn op het vlak van integratie, inburgering en oriëntering naar taallessen Nederlands. Dat zijn nog steeds de beleidsdomeinen waarrond het agentschap werkt. Het agentschap is een extern verzelfstandigd agentschap binnen het beleidsdomein Kanselarij en Bestuur van de Vlaamse overheid. Het is opgericht als private stichting en heeft een eigen raad van bestuur.

Het Agentschap Integratie en Inburgering doet een oproep tot kandidaatstelling voor vier mandaten van onafhankelijk bestuurder voor haar raad van bestuur voor de volgende expertisedomeinen:

1) Expertise “interne audit en procesmanagement”;

2) Expertise “personeels- en transitiemanagement”;

3) Expertise “bedrijfsvoering en financieel management van een grote organisatie”;

4) Expertise “facilitair management en publieke dienstverlening”.

De onafhankelijke bestuurders worden benoemd door de Vlaamse Regering op voordracht van de raad van bestuur voor een periode zoals bepaald in het bestuursdecreet. Bij de samenstelling en voordrachten van de raad van bestuur wordt rekening gehouden met de evenwichtige participatie van beide geslachten in bestuursorganen van de Vlaamse overheid.

De raad van bestuur bestaat in totaal uit twaalf leden, waaronder vier onafhankelijke leden. De regeringscommissaris kan in hoofde van zijn functie de vergaderingen bijwonen. Daarnaast neemt de algemeen directeur standaard deel aan de bestuursvergaderingen samen met de door de raad aangeduide secretaris. De verschillende directieleden of de inhoudelijke dossierbeheerders kunnen agendapunten toelichten. Dit om een goede corporate governance te garanderen. De vergaderingen worden voorgezeten door de voorzitter, bij afwezigheid de ondervoorzitter of het oudste bestuurslid. Binnen de raad van bestuur zijn drie comités actief (kerncomité, auditcomité en remuneratiecomité) waar de expertise van de onafhankelijke bestuurders wordt ingezet.

De vergaderingen van de raad van bestuur vinden plaats op de hoofdzetel van het agentschap (Havenlaan 86, 1000 Brussel), in het Herman Teirlinckgebouw (Havenlaan 88, 1000 Brussel) of digitaal. De raad van bestuur werkt volgens een vooraf vastgelegde jaarkalender en vergadert van 15.30 – 18.00 uur.

Meer informatie https://www.vlaanderen.be/vacatures/onafhankelijke-bestuurders-raad-van-bestuur-vlaams-agentschap-integratie-en-inburgering-832ded 

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.