De federale regering is het vrijdag eens geraakt over een nieuwe regeling voor klokkenluiders in de privésector. Een klokkenluider is iemand die misstanden binnen bijvoorbeeld zijn bedrijf aan de kaak stelt. Binnenkort krijgen ze een betere bescherming tegen represailles en ondersteuning, en zullen ze gemakkelijker wantoestanden kunnen melden, meldt minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS). Vandaag is de bescherming van klokkenluiders in België quasi onbestaande. Op dit moment bestaat enkel een kader voor meldingen rond inbreuken in de financiële sector. Voor klokkenluiders dreigt in sommige gevallen ontslag en zelfs vervolging, zegt de vicepremier. Hij verwijst daarbij onder meer naar een van de klokkenluidsters die indertijd wantoestanden bij de politiezone Hazodi a ankaartte. 

"Werknemers zijn vaak het best geplaatst zijn om te botsen op flagrante schendingen van de wet. Hun meldingen dienen het algemeen belang, en dus is in alle sectoren een optimale bescherming nodig voor wie de alarmbel luidt", duidt minister Dermagne het belang van de wetswijziging. 

Via de tekst worden drie kanalen in het leven geroepen waarlangs klokkenluiders eenvoudiger een en ander kunnen signaleren. Een intern kanaal zal bedrijven in staat stellen problemen binnen hun organisatie beter op te sporen en te verhelpen. Bedrijven met meer dan 50 werknemers zullen een meldingsbeheerder moeten aanstellen en de veiligheid en vertrouwelijkheid van het meldingskanaal verzekeren. 

Werknemers kunnen ook gebruik maken van een extern kanaal dat door de overheid wordt opgezet. Klacht indienen zal kunnen bij de Federale Ombudsman en de sectorale instanties (zoals de FSMA, de NBB, het FAVV, het FANC of de Gegevensbeschermingsautoriteit). Ook voormalige werknemers van de onderneming, vrijwilligers, stagairs, zelfstandigen, aandeelhouders, bestuurders, onderaannemers en leveranciers kunnen van dit extern kanaal gebruik maken. 

Het derde kanaal zijn de media. Dat is een optie indien een interne of externe melding niet tot passende actie leidt, er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat er sprake is van onmiddellijk gevaar voor het openbaar belang, of dat er een risico op vergelding of het vernietigen van bewijsmateriaal bestaat. 

Klokkenluiders zullen ook betere informatie, begeleiding en ondersteuning krijgen via de tussenkomst van enerzijds de federale ombudsman en anderzijds het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de Rechten van de Mens (FIRM). 

Minister Dermagne wijst erop dat zijn wettekst verder gaat dan de Europese richtlijn. In tegenstelling tot de bepalingen in de Europese richtlijn, zullen ook fiscale en sociale fraude binnen de scope vallen van de Belgische aanpak. Ook anonieme meldingen zijn mogelijk via het extern kanaal en via het intern meldingskanaal bij bedrijven met meer dan 250 werknemers. 

De optionele voorwaarde in de richtlijn, die stelt dat de beweegredenen van de melder positief, belangeloos en te goeder trouw moeten zijn om te kunnen genieten van bescherming, werd niet weerhouden. En tot slot is er geen uitzonderingsregeling voor professionals die onder het beroepsgeheim vallen.

Bron: Belga


Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.