De publicatie van vandaag gaat over de mandaten, ambten en beroepen die in 2019 werden uitgeoefend door openbare mandatarissen en hoge ambtenaren van federale, regionale, provinciale en lokale overheidsdiensten en ‐instellingen en van het Europees parlement. Ook bestuurders van intercommunales , van vennootschappen of vzw's waarop de overheid een overheersende invloed uitoefent en de door de overheid aangeduide bestuurders in private rechtspersonen, moeten hun mandaten bij het Rekenhof aangeven, op voorwaarde dat ze voor het mandaat van bestuurder vergoed worden. Sommige van deze mandatarissen moeten ook een vermogensaangifte indienen, die niet wordt gepubliceerd maar onder gesloten omslag door het Rekenhof wordt bewaard.

De wetgeving over de mandatenlijsten is met ingang van 1 januari 2019 gewijzigd. Op www.rekenhof.be (rubriek Mandaten) wordt uitgebreid ingegaan op die wetswijzigingen, zoals de uitbreiding van de verplichting een mandatenlijst in te dienen, de elektronische indiening van de mandatenlijst via de webtoepassing Regimand en de verplichte opgave van de vergoedingen die gekoppeld zijn aan de uitgeoefende mandaten, ambten of beroepen.

De publicatie op de website van het Rekenhof gaat alleen over de mandaten, ambten en beroepen uitgeoefend in 2018 en 2019. De informatie over de jaren 2005 tot 2017 is beschikbaar in het Belgisch Staatsblad.

Aantal mandatarissen in gebreke voor 2019 daalt

Het Rekenhof publiceert drie lijsten:

Lijst 1 – Lijst van ingediende mandaten, ambten en beroepen van personen die in 2019, al dan niet gedurende het hele jaar, een mandaat hebben uitgeoefend op grond waarvan ze een mandatenlijst moeten indienen. In 2020 hebben 10.918 personen een mandatenlijst voor 2019 ingediend, tegenover 9.777 in 2019(mandaten 2018).

Lijst 2 – Lijst van aangifteplichtigen die hun mandatenlijst niet hebben ingediend. In 2020 hebben 55 personen geen mandatenlijst voor 2019 ingediend. 12 van hen hebben ook geen vermogensaangifte ingediend. Ten opzichte van het vorige aangiftejaar is dit een daling met 108 personen. Het aantal mandatarissen in gebreke is dus gedaald met 66,3 %.

Lijst 3 – Lijst van aangifteplichtigen die hun vermogensaangifte niet hebben ingediend. In 2020 hebben 45 personen geen vermogensaangifte voor 2019 ingediend. 12 van hen hebben ook geen mandatenlijst ingediend. Ten opzichte van het vorige aangiftejaar is dit een lichte toename met 2 personen, dus ongeveer een status quo. Bovendien is geen enkele informatieverstrekker in gebreke gebleven met de indiening van zijn institutionele informatie.

Kwaliteit en volledigheid van de aangiften nemen toe

Het Rekenhof heeft bij zijn controle veel aandacht geschonken aan de kwaliteit en de volledigheid van de ingediende mandatenlijsten. Het voerde gerichte controles uit, onder meer op abnormaal hoge vergoedingen, de opgave van de beroepen van de mandatarissen en de vermelding van hun andere functies en mandaten die geen aanleiding vormen voor de aangifteplicht.

Bij het vaststellen van vermoedelijke fouten werden de mandatarissen gecontacteerd met het oog op een verbetering. Heel wat foutieve registraties konden worden vermeden omdat Regimand de mandatarissen nu een ontwerp presenteert van mandatenlijst op basis van de gegevens uit hun vorige aangifte. Ondertussen verleent de toepassing meer informatie en sturing tijdens de elektronische indiening (pop-ups).Desondanks kan het Rekenhof de volledigheid en de correctheid van de aangiften niet garanderen, omdat het onmogelijk op de hoogte kan zijn van alle mandaten, functies en beroepen en bijhorende vergoedingen. Bovendien gaan niet alle mandatarissen in op de door het Rekenhof voorgestelde verbeteringen van hun aangifte. De volledigheid en correctheid van de aangifte blijft de eindverantwoordelijkheid van de aangifteplichtige.

Het Rekenhof besteedde tijdens zijn controle ook aandacht aan de aangegeven vergoedingen. Zo werden proactief instructies en aanbevelingen over de te vermelden vergoedingen ter beschikking gesteld van de mandatarissen. De vergoedingen van mandaten op grond waarvan een mandataris aangifteplichtig is, werden geverifieerd aan de hand van de gegevens van de zgn. informatieverstrekkers (de verantwoordelijken van de instellingen of diensten die de gegevens van de mandataris aan het Rekenhof moeten bezorgen). Zo werden mandatarissen die exorbitante vergoedingen vermeldden, gecontacteerd. Ook de volgende jaren plant het Rekenhof gerichte controles van de aan te geven vergoedingen.

Voor het Rekenhof is een exhaustieve controle van alle aangegeven vergoedingen binnen de wettelijke termijnen echter praktisch niet haalbaar (voor 2019 werden ongeveer 55.000 mandaten, ambten en beroepen aangegeven). Mandatarissen kunnen na de publicatie van hun mandatenlijsten altijd nog een correctie vragen van de gepubliceerde gegevens. Voor de mandaten 2018 die in 2020 werden gepubliceerd, werden uiteindelijk (slechts) 23 correcties gevraagd.

Boetes

Sinds 2020 kan het Rekenhof administratieve boetes van 100 tot 1.000 euro opleggen aan mandatarissen die hun wettelijke verplichtingen met betrekking tot hun in te dienen mandatenlijsten en/of vermogensaangiften niet naleven. Deze boetes komen ten goede aan de schatkist.

Eerder dan elke overtreding te sanctioneren, heeft het Rekenhof ook dit jaar voorrang gegeven aan het begeleiden van mandatarissen bij hun aangiften, om zoveel mogelijk mandatenlijsten te publiceren, met het oog op de transparantie ten behoeve van de burger. Het Rekenhof benadert daartoe proactief de betrokkenen mandatarissen via diverse informatiekanalen (telefonische helpdesk, mailbox, briefwisseling) en biedt heel wat informatie aan via zijn website.

Door deze aanpak is het aantal mandatarissen die geen mandatenlijst hebben ingediend, verder gedaald. Ook dit jaar zal het Rekenhof geen boetes opleggen aan personen die laattijdig een mandatenlijst hebben ingediend en zal het dus alleen personen beboeten van wie het geen mandatenlijst of geen vermogensaangifte heeft ontvangen. Deze houding komt overigens ook tegemoet aan de bijzondere omstandigheden ten gevolge van de COVID-19-crisis.

Cijfers 2021

De cijfers zijn te vinden in het bijgevoegde pdf-document of in de versie van dit persbericht ter beschikking op de homepage van het Rekenhof in de rubriek 'Actua'.Ten laatste op 15 februari 2022 worden de lijsten gepubliceerd met de mandaten uitgeoefend in 2020. 

Bron: Rekenhof 

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.