Het Instituut voor Tropische Geneeskunde te Antwerpen (ITG) is een wereldwijd gerenommeerde academische instelling die zich richt op het verrichten en bevorderen van wetenschappelijk onderzoek, professioneel en academisch onderwijs, alsook wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening op het gebied van tropische ziekten en de mondiale gezondheidszorg, met bijzondere aandacht voor lage- en middeninkomenslanden. Het ITG telt meer dan 400 personeelsleden en heeft een balanstotaal van ongeveer 60 miljoen euro. De inkomsten van het ITG vinden hun oorsprong in Vlaamse en federale overheidssubsidies, extern gefinancierde projecten en eigen activiteiten.

De juridische vorm is deze van een Stichting van Openbaar Nut, waarin de Raad van Bestuur volheid van bevoegdheid draagt. De bestuurders worden aangeduid door de Algemene Raad die bestaat uit leden aangeduid door een aantal overheidsinstanties en de Vlaamse universiteiten en vertegenwoordigers van andere belanghebbenden inclusief het personeel, de studenten en alumni en de institutionele partners in Zuid en Noord. Deze Algemene Raad heeft de statutaire bevoegdheid om toe te zien op de navolging van de missie, visie, waarden en kerntaken van het ITG, en om de leden van de Raad van Bestuur te benoemen, te evalueren en te ontslaan.

Naar aanleiding van het einde van enkele bestuurdersmandaten in juli 2022 zoekt het ITG kandidaat-leden voor de Raad van Bestuur samengesteld uit maximaal 12 leden met expertise in, onder meer, de volgende gebieden:

Achtergrond & ervaring

 • Klinisch, biomedisch en epidemiologisch onderzoek
 • Hoger onderwijs en vorming  
 • Medische dienstverlening en expertise
 • Academisch beleid en beheer
 • Internationale gezondheidszorg
 • Capaciteitsversterking en ontwikkelingssamenwerking  

Functionele vaardigheden & expertise

 • Financieel beheer & Audit (*)
 • Informatietechnologie
 • Human Resources
 • Communicatie
 • Juridisch
 • Real estate (*)

Netwerk

 • Bedrijfswereld, in het bijzonder de biomedische sector
 • Bestuurlijke en politieke wereld (*)

Bestuurlijke ervaring  

De bestuurders dienen ook te beschikken over strategische competenties, interpersoonlijke vaardigheden, bereidheid tot dialoog, brede visie en kennis. Kandidaten met roots in het Zuiden worden bijzonder aangemoedigd om zich kandidaat te stellen. Bij de beoordeling van de kandidaturen zal bijzondere aandacht worden besteed aan de aspecten die in bovenstaande lijst gemarkeerd worden met een asterisk.

De Raad van Bestuur zal in de regel jaarlijks een zestal vergaderingen van ca. 3 uur houden op de zetel van het ITG in Antwerpen, inclusief één strategische bijeenkomst. De werktaal is het Nederlands.

Kandidaten richten vóór 31 januari 2022 een motivatiebrief en curriculum vitae per mail aan mevrouw Anne Van Autreve, voorzitter van de Algemene Raad van het ITG (anne.vanautreve@vlaanderen.be) en aan mevrouw Ann Peters, algemeen beheerder van het ITG (apeters@itg.be). 

De kandidaturen worden strikt vertrouwelijk behandeld. De Algemene Raad zal de benoemingen op 30 mei 2022 afronden op advies van een selectiecomité. 


Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.