Vandaag geven 40 CEO's van de Vlaamse havens en vooraanstaande bedrijven, onder impuls van energiecluster Flux50, het startsein voor de uitwerking van een energie-innovatieplan voor onze Vlaamse havens. Dit gebeurt in bijzijn van federaal minister Tinne Van der Straeten en Rosalinde Van der Vlies, Directeur ‘Clean Planet' binnen de Europese Commissie. Het nieuwe energie-innovatieplan moet de Vlaamse havengebieden verder ontwikkelen tot duurzame internationale energie-hubs, die beantwoorden aan de groter wordende uitdaging van klimaat en betaalbare energie.

Iets meer dan een maand geleden bracht het IPCC haar nieuw rapport uit met één duidelijke boodschap: de klimaatverandering gaat sneller dan eerst werd verondersteld en er moet snel worden ingegrepen om nog grotere catastrofes op lange termijn te vermijden.

Om dit te realiseren moet de CO2-uitstoot worden gereduceerd door over te stappen op duurzame energie uit hernieuwbare bronnen zoals zon en wind. Tegelijk wordt tegen 2050 verwacht dat de elektriciteitsvraag ruim zal verdubbelen. Maar betaalbare groene elektriciteit zal niet de enige uitdaging zijn. Ook de verduurzaming van warmte en koude moeten we aanpakken.

Om hieraan te beantwoorden is er nood aan een eenduidige energievisie die inzet op structurele aanpassingen in de energie-infrastructuur en op innovatie. Omdat onze energievoorziening meer en meer zal komen van variabele hernieuwbare bronnen, is flexibiliteit een essentieel kenmerk van deze nieuwe energievisie. Deze flexibiliteit zal onder meer bestaan uit een combinatie van vraagsturing, korte termijnopslag (bv. batterijen), lange termijn opslag (bv. groene waterstof, power-to-X), etc. Ook energie-import blijft hierbij een belangrijke rol spelen om de flexibiliteit en de bevoorradingszekerheid te garanderen. Het is duidelijk dat de aanpak hiervoor sector-overschrijdend moet zijn.

Als Vlaamse Speerpuntcluster vertegenwoordigt Flux50 200 bedrijven uit de innovatie- en energiesector met de nodige kennis en ambitie om deze broodnodige visie te realiseren. Samen werken ze, met de steun van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO), innovatieplannen uit voor de ontwikkeling van de Vlaamse regio tot een internationale, innovatieve en duurzame energie-hub.

Het energie-innovatieplan bekijkt momenteel vier pijlers:

  • De uitwerking van een grensoverschrijdend energieplan dat de prioriteiten voor innovatie- en pilootprojecten van grootschalige energie-opslag en bevoorradingszekerheid kadert.
  • De verdere inzet op de ontwikkeling van Vlaamse sector-overschrijdende kennis rond grootschalige energie-opslag en de toepassing hiervan in impactvolle pilootprojecten.
  • De uitbouw van internationale waardeketens die energie-import via onze havens mogelijk maken, daarbij verder bouwend op het door Flux50-VLAIO gesteunde H2-import project.
  • De ombouw van bedrijfsterreinen en -clusters tot slim-gestuurde energiegemeenschappen, om zo de energievraag te handhaven, flexibel te spreiden en tegelijk ervoor te zorgen dat energie een volwaardig onderdeel kan vormen van een circulaire aanpak.

Tinne Van der Straeten, Federaal minister van Energie: "Om klimaatopwarming tegen te gaan, is het noodzakelijk om elke sector te vergroenen. De energieswitch naar 100% hernieuwbare energie bezit een enorm groot potentieel voor onze Vlaamse havens zoals de integratie van offshore wind, elektrificatie van vele processen en groene waterstof. België investeert in een open access backbone en in haveninfrastructuur om de import van groene waterstof te verzekeren en België te positioneren als doorvoerhub voor groene waterstof naar Europa. Wat havens hebben betekent voor de Gouden Eeuw in de Nederlanden, kunnen onze havens betekenen voor de ‘Groene eeuw' die nu komt. Dankzij het energie- innovatieplan nemen onze bedrijven hierin het voortouw.

Frederik Loeckx, directeur Flux50: “De innovaties in het plan vragen een bijzondere combinatie van competenties. Daarom brengen we 40 CEO's, eminenties en 250 mensen uit het werkveld van verschillende sectoren samen. Om hen in gesprek te laten gaan, tonen we enkele innovatieprojecten die hiertoe kunnen bijdragen en organiseren we een plenaire sessie waar ze gedachten kunnen uitwisselen.” 

“Als essentieel onderdeel van de klimaatmitigatie is de positionering van Vlaanderen als internationale energie-hub essentieel voor ons toekomstig economisch systeem”, aldus Frederik Loeckx. “De impact hiervan op de concurrentiepositie en werkgelegenheid in de Vlaamse havens is groot. Dit is een unieke opportuniteit waarvoor Vlaanderen de troeven in handen heeft.”

Pascal De Buck, CEO Fluxys: “Als energie-infrastructuurbedrijf met een sterk vertakt netwerk over heel Europa en in- en doorstroomroutes vanuit o.a. onze terminals in Zeebrugge en Duinkerke staan wij klaar om de toekomstige groene molecules te transporteren, op te slaan en de afvoer van CO2 te faciliteren.”

Jacques Vandermeiren, CEO Port Of Antwerp: “De Waterstofimportcoalitie heeft aangetoond dat import uit andere continenten het sluitstuk vormt van onze duurzame energievoorziening. De havens van Antwerpen en Zeebrugge verkennen vandaag al de infrastructuur om Vlaanderen optimaal te positioneren als hernieuwbare energie-hub van morgen.”

Daan Schalck, CEO North Sea Port: "North Sea Port heeft ervaring met grensoverschrijdende samenwerking tussen industriële clusters, op het vlak van warmte, CO2 en waterstof – inclusief de bijhorende en noodzakelijke infrastructuur - in de sectoren van chemie, staal, automotive en de productie van papier. Deze innovatieve industrie-clusters zijn duidelijk de weg voorwaarts.”

Van oude Boelwerf tot voorbeeldsite in energie-innovatie

Het decor voor deze opstart is de bedrijfssite van Cordeel en Imtech op de terreinen van de oude Boelwerf in Temse. Deze historische site is zelf een voorbeeld van een energiehaven, wat je merkt aan de projecten die ze er realiseren: een getijdencentrale, drijvende zonnepanelen, opslag via een energieheuvel, een ingenieus systeem voor het energiemanagement van de kantoorgebouwen en duurzame mobiliteitsoplossingen. Al deze projecten vormen de belichaming van de langetermijnvisie van Cordeel Group ‘Building a passionate CO2-free future'.

Erik Groes, CEO Imtech Belgium (onderdeel van Cordeel Group): “We hebben hier op de site van Cordeel concreet ervaren hoe uitdagend en cruciaal intelligent energiemanagement kan zijn. Door al deze toepassingen in de praktijk te brengen tonen we aan dat een combinatie van verschillende hernieuwbare energiebronnen en opslag zoals zonne-, hydro- en getijde-energie effectief werkbaar zijn in de praktijk. In combinatie met een doorgedreven doch gebruiksvriendelijke rapportage zijn wij overtuigd een meerwaarde te kunnen hebben in de energietransitie die nu op tafel ligt.”

Laurence Gacoin, CEO C-energy: “We zetten bij Cordeel Group sterk in op innovatie als katalysator van economische én ecologische vooruitgang. Deze site toont aan dat je zelfs historisch industrieel erfgoed kan transformeren tot een innovatie-site. Deze initiatieven kaderen niet enkel binnen onze eigen ideologie maar zijn bovendien een demonstratie voor klanten en andere stakeholders om deze toepassingen in te zetten in hun eigen traject naar verduurzaming en groei.”

Comments
* De e-mail zal niet worden gepubliceerd op de website.