Bij Natuurpunt CVN vzw kan je terecht voor laagdrempelige ontmoetingen, opleidingen en cocreatieve trajecten over natuur, klimaat, milieu en duurzame ontwikkeling. Met onze werking vergroten we het draagvlak voor natuur en milieu in Vlaanderen en Brussel. Samen met de vrijwillige inzet van geëngageerde burgers gaan we voor een duurzame en sociale samenleving. We worden hierinondersteund door de Vlaamse overheid, provincies en gemeenten.

Natuurpunt CVN behoort tot de unie die Natuurpunt is. Met zo’n 128.000 leden is Natuurpunt de grootste natuurvereniging van Vlaanderen. Natuurpunt heeft meer dan 500 natuurgebieden in beheer en doet ook aan natuurstudie en -beleid. Natuurpunt CVN is een open netwerkorganisatie waar zowel Natuurpuntgeledingen als niet - Natuurpunt organisaties die bezig zijn met natuur-en milieueducatie welkom zijn.

Natuurpunt CVN vzw maakt deel uit van de structurele unie van vzw’s die Natuurpunt is. De andere samenstellende delen zijn Natuurpunt vzw, Natuurpunt beheer vzw, Natuurpunt studie vzw en Natuur- en Landschapszorg vzw (een sociale werkplaats).

Wat ga je doen?

 • Je engageert je om voorbereid aanwezig te zijn op vergaderingen. Je bereidt de vergadering voorop basis van de aangeleverde stukken, zodat je met kennis van zaken kan meepraten en -beslissen in de discussie.
 • Je bent minimum twee derde van deze vergaderingen aanwezig.
 • Je focust op het ‘besturen’. Het bestuur legt de strategie en algemene lijnen vast, professioneel kader concretiseert, denkt actief mee en voert uit.

Wat zoeken we?

Niet alle onderstaande competenties en kennisvelden zijn vereist. We zoeken iemand die sterk is in één of meerdere van onderstaande domeinen.

 • Bestuurskundige expertise in één of meerdere van volgende domeinen: governance, financiën, marketing, communicatie, organisatieontwikkeling, juridische kennis, people management nodige ervaring om een organisatie met 28 professionele medewerkers, honderden vrijwilligers, 1,3 miljoen euro omzet te kunnen besturen
 • Expertise in het domein educatie of socio-cultureel vormingswerk en gemotiveerd zijn om een bijdrage te leveren aan de strategie aangaande educatie op Vlaams niveau.
 • Een netwerk kunnen binnenbrengen in Natuurpunt. We hebben interesse in netwerken die breder gaan dan het traditionele Natuurpunt netwerk. Als je verbonden bent aan een organisatie die werkt rond diversiteit en inclusie, participatie, jongeren of een andere thematische sector, dan kan dit een pluspunt zijn. Je zetelt ten persoonlijke titel in het bestuur.
 • Een algemene brede kijk op maatschappelijke stromingen en tendensen.
 • We streven naar een evenwichtige maatschappelijke vertegenwoordiging, niet enkel qua evenwichtige vertegenwoordiging voor gender en diversiteit – maar ook spreiding qua leeftijd en zorgen voor maximale vertegenwoordiging (geografisch) in Vlaanderen. Bij de selectie van bestuurders zal de voorkeur dan ook uitgaan naar profielen die op dat moment ondervertegenwoordigd zijn.

Wat hebben we te bieden?

 • Je krijgt vóór de eerste bestuursvergadering een onthaal met uitleg over de manier van werken.
 • Je kan deelnemen aan vorming om je verder als bestuurder te ontwikkelen.
 • We zijn een bestuur waar veel interactie en inbreng mogelijk is.
 • Natuurpunt is een vrijwilligersorganisatie. De bestuurders zijn ook vrijwilligers, daarom vergoedenwe de bestuurders niet voor hun aanwezigheid. Een reële kostenvergoeding voor verplaatsingenmet het openbaar vervoer is wel mogelijk.

Waar en wanneer zijn de bestuursvergaderingen?

 • Er zijn 9 vergaderingen op jaarbasis: vergaderingen van het bestuur van Natuurpunt CVN (#5), het gezamenlijk bestuur met bestuurders van alle vzw’s (#3) en de algemene vergaderingen (#3).
 • Het bestuur van Natuurpunt CVN vergadert in Mechelen. Ons kantoor ligt op 5 min. van het station van Mechelen.
 • We beslisten om vanaf nu de helft van de bestuursvergadering van Natuurpunt CVN online te laten doorgaan.
 • We hebben al een lange traditie dat op live vergaderingen een bestuurder occasioneel online mee vergadert. Zo maken we het mogelijk dat bestuurders die van verder af komen, kunnendeelnemen en/of een goede balans vinden met het gezinsleven of het werk.
 • Je wordt verkozen door de algemene vergadering als bestuurder voor de duur van 3 jaar. Je kan herverkozen worden.

Hoe stel je je kandidaat?

Je meldt je door een email te sturen naar onderstaande 3 personen en je voegt een CV en motivatiebrief toe. De deadline om je kandidaat te stellen voor de verkiezing op de AV van april 2022 is 22 januari 2022.

Als deze deadline niet te halen is, kan je het eerste jaar ook als betrokken waarnemer, zonder stemrecht in het bestuur, meepraten.

Voor al je vragen kan je terecht bij: