Diensthoofd Directiecel van de Voorzitter FOD Justitie


Je werkt zeer nauw samen met de Voorzitter van het Directiecomité en ondersteunt hem op permanente wijze bij de uitvoering van zijn opdrachten:

  • Je adviseert hem en staat hem bij in quasi alle domeinen binnen het departement Justitie, zowel voor wat betreft business aangelegenheden (Rechterlijke Orde, gevangeniswezen, wetgeving) als voor wat betreft diverse managementaangelegenheden (strategie, human ressources, welzijn op het werk, begroting, boekhouding, IT, informatiebeheer, interne controle, enz.). Je analyseert dossiers, maakt nota’s op, je initieert acties, je fungeert als tussenpersoon tussen de interne en externe stakeholders.
  • Je volgt op actieve wijze de voortgang op van (transversale) trajecten en projecten, zoals de transitie naar de verzelfstandiging van de Rechterlijke Orde, de implementatie van FedCom in het Departement Justitie, de verdere digitalisering van het departement.
  • Je vertegenwoordigt hem op interne en externe vergaderingen.
  • Je bereidt zijn communicatie mee voor (toespraken, presentaties, enz.).
  • Je bent secretaris van het Gemeenschappelijk Beheerscomité. Je coördineert de inhoudelijke voorbereiding en de stelselmatige opvolging van de beslissingen.
  • Je hebt de leiding over de Directiecel van de Voorzitter. Deze cel ondersteunt de Voorzitter op strategisch en operationeel gebied. Zij verzorgt het secretariaat van de Voorzitter, staat in voor diens informatiebeheer (parlementaire vragen,..) en doet de klachtenbehandeling van de FOD Justitie.
  • Je hebt de leiding over de dienst Subsidies en Reglementering. Deze dienst is onder andere bevoegd voor de subsidies aan de advocatuur, de Gemeenschappen en diverse andere organisaties. Hij beheert meer dan 100 miljoen euro. Je volgt het hele proces end tot end op (onderhandelingen met de stakeholders, opmaak basisregelgeving, controle a priori en a posterio, opmaak begroting, vereffening,..). Je stuurt het huidige team aan en staat in voor de verdere ontwikkeling (uitbreiding) van de dienst.

Meer info over de jobinhoud?

Jean-Paul Janssens - Voorzitter van het Directiecomité

E-mail: secr.presidentvoorzitter@just.fgov.be


Sarah Blancke - Directeur Stafdienst P&O

E-mail: secr.dirpo@just.fgov.be