Directeur/directrice bij Bozar


FEDERALE OVERHEIDSDIENST KANSELARIJ VAN DE EERSTE MINISTERPaleis voor Schone Kunsten

Vacante betrekking van directeur/directrice-generaal

Oproep tot kandidatenDe Minister belast met de Federale Culturele Instellingen deelt mee dat de betrekking van directeur/directrice-generaal bij het Paleis voor Schone Kunsten vacant zal zijn vanaf 1 januari 2020.


Het doel van de vennootschap en de aangelegenheden van het beheerscontract tussen de Federale Staat en de vennootschap worden uiteengezet in de artikelen 3 en 13 van de wet van 7 mei 1999 houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden.De directeur/directrice-generaal is belast met het dagelijks beheer van de vennootschap. Hij/zij wordt bijgestaan door een directiecomité dat hij/zij voorzit.Hij/zij neemt, met raadgevende stem, deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur.De directeur/directrice-generaal wordt op grond van zijn/haar kennis van culturele aangelegenheden of inzake beheer door de Koning benoemd voor een termijn van zes jaar. Het functieprofiel van de directeur/directrice-generaal ziet er als volgt uit:Wat zijn/haar culturele kennis betreft:

- in staat zijn om een artistieke programmatie voor te stellen die hoofdzakelijk gebaseerd is op muziek (van klassiek tot hedendaags, met inbegrip van wereldmuziek) en op tentoonstellingen over grote namen uit de schilder- en beeldhouwkunst, met inbegrip van de promotie van jonge kunstenaars;

- voordeel halen uit de infrastructuur van het Paleis om culturele interdisciplinariteit te bevorderen;

- culturele partnerschappen verder uitbouwen om de uitmuntendheid van de verschillende producties te waarborgen;Wat zijn/haar verantwoordelijkheden als beheerder betreft:

- de teamgeest ontwikkelen die van cruciaal belang is voor een harmonieus en maatschappelijk verantwoord beheer van een veelzijdige artistieke activiteit;

- nauwlettend toezien op het financiële evenwicht van de programmatie, als tegengewicht voor de artistieke beheersautonomie die hem/haar wordt toevertrouwd;

- innovatieve technologieën invoeren om een doeltreffend beheer te waarborgen;

- zorgen voor een loyaal mecenaat, wat essentieel is om een uitmuntende programmatie te behouden.De kandidaatstelling dient te worden ingediend uiterlijk op 31 mei 2019, per aangetekend schrijven, bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister, ter attentie van mevrouw F. Audag-Dechamps, voorzitter a.i. van het Directiecomité, Wetstraat 16, 1000 Brussel.De kandidaat/kandidate moet:

  • Belg zijn of burger van een andere Staat die deel uitmaakt van de Europese economische ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat;
  • een relevante culturele ervaring kunnen voorleggen, gezien het multidisciplinaire karakter van het Paleis voor Schone Kunsten;
  • een leidinggevende functie hebben bekleed binnen een instelling;
  • een multidisciplinair team kunnen leiden;
  • een grondige kennis van minstens het Nederlands en het Frans hebben.

De kandidaten worden verzocht bij hun kandidaatstelling te voegen:

  1. een volledig curriculum vitae;
  2. een nota van maximum 5 bladzijden waarin de kandidaat/kandidate zijn/haar motivatie en  zijn/haar artistiek en managementproject uiteenzet, conform de door de wet van 7 mei 1999 en het beheerscontract van 26 mei 2016 toevertrouwde missie.

Meer informatie Vacante betrekking van directeur/directrice-generaal - Oproep tot kandidaten | BOZAR Brussel