DIRECTEUR-GENERAAL Analyse en Monitoring (m/v/x) bij FOD Sociale Zekerheid


Doel van de job

Instaan voor de uitbouw van het wetenschappelijk kennisbeheer inzake sociale bescherming en voor de coördinatie van de monitoring van behoeften aan sociale bescherming, de effecten van sociaal beleid en van specifieke beleidsmaatregelen, de monitoring van de uitgaven en investeringen in sociale bescherming en het rapporteren van de observaties en analyses aan beleidscellen, aan Europese en internationale instanties en / of aan het brede publiek, de ontwikkeling van de evidence base voor de operationele en strategische beleidsondersteuning.

Door:

 • Het onderhouden en uitbouwen van de wetenschappelijke capaciteit, door o.a.
  • Het opzetten van dataverzamelingen
  • Het ontsluiten van data en databanken met het oog op het kruisen van data
  • Het uitbouwen en beheren van de eigen databanken en simulatietools op gebied van sociale bescherming en ook ondersteuning bieden aan DG HAN voor de exploitatie van de eigen gegevens in het operationeel proces met betrekking tot de erkenning van en tegemoetkomingen aan personen met een handicap
 • Het opmaken van statistieken, analyses en rapporten:
  • Uitvoeren van beleidsevaluaties ex ante of ex post, vaak in partnership met andere organisaties of universiteiten
  • Rapporten voorbereiden conform nationale en internationale afspraken
  • Thematische publicaties voorbereiden, vaak in partnership met andere organisaties of universiteiten
  • Wetenschappelijke trends en studies opvolgen binnen het werkveld; samenwerking met academische wereld en andere partners
  • Het ontwikkelen van de nodige disseminatietools
  • Monitoring sociale impact van de pandemie verzorgen in samenwerking met FOD WASO, POD MI, FOD Economie, Planbureau, OISZ …
 • Het instaan voor de financiële monitoring van sociale zekerheid en sociale bescherming ; ondersteuning bieden aan ministers en BOSA inzake opmaak en opvolging van begroting
 • Het deelnemen aan en uitbouwen van netwerken om een transversale monitoring van de sociale bescherming te realiseren
 • Het efficiënt inzetten van de nodige middelen  voor het realiseren van de strategische en operationele doelstellingen zoals vermeld in de bestuursovereenkomst van de FOD Sociale Zekerheid en uitgewerkt in het jaarlijks bestuursplan.

Jobcontext

Interne relaties binnen de organisatie: 

 • U rapporteert aan de voorzitter van het directiecomité van de FOD.
 • U bent actief lid van het directiecomité en neemt in die hoedanigheid verantwoordelijkheid voor het beheer van de gehele FOD (bestuursovereenkomst; opmaak begroting; opmaak personeelsplan; projecten en programma’s opgevolgd door EPMO, corporate programma’s of programma’s met hoog risicogehalte voor de FOD).
 • U werkt in teamverband met de centrale diensten en met de andere directeurs-generaal.
 • U werkt nauw samen met de DG Tegemoetkomingen aan Personen met een Handicap (DG HAN)  met betrekking tot het exploiteren van de gegenereerde data.
 • U werkt nauw samen met de DG Beleidscoördinatie en Internationale Zaken met het oog op het inbrengen van de gepaste wetenschappelijke expertise en beleidsondersteuning in projecten op programma’s (beleidsprioriteiten van ministers).
 • U werkt nauw samen met de dienst communicatie met het oog op het verspreiden van kwaliteitsvolle rapporten en publicaties die in lijn zijn met het FOD communicatiebeleid.
 • U leidt en coördineert uw departement.
 • U werkt samen met de betrokken beleidscellen en ministers.

Interne relaties binnen de federale overheid: 

 • U werkt met de FOD’s en de OISZ samen (o.m. FOD WASO, FOD Economie, Planbureau, RSZ, RSVZ, RVA, POD MI).
 • Met het oog op monitoring en analyse van de financiële stromen werkt u samen met de FOD BOSA.

Externe relaties bij de federale overheid: 

 • U werkt samen met academische wereld, studiebureaus, wetenschappelijke instellingen
 • U ontwikkelt synergiën met alle actoren van de beleidsdomeinen op Belgisch en Europees niveau en neemt deel aan gezamenlijke projecten
 • U ondersteunt de redactie van het Belgisch Tijdschrift voor Sociale Zekerheid (BTSZ).

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden:

1. Als Lid van het directiecomité en als DG in een matrixorganisatie 

Het actief deelnemen aan de activiteiten van het Directiecomité van de FOD Sociale Zekerheid teneinde het beleid mee te bepalen.

Mogelijke taken:

 • Rapporteren aan en overleggen met de Voorzitter van het DC
 • Implementeren van de matrixstructuur meer bepaald inzake corporate beleid en prioritaire projecten voor de verschillende beleidscellen
 • Sponsoren en ondersteunen van transversale veranderingsprojecten
 • Mee opzetten van een geïntegreerd kwaliteitssysteem en monitoringssysteem
 • Overleggen en constructief samenwerken met de voorzitter, unit verantwoordelijken centrale diensten, programmaleiders en collega’s DG
 • Professioneel imago uitdragen van FOD en DG

2. Als eindverantwoordelijke van de DG Analyse en Monitoring

Het efficiënt organiseren en plannen van werkzaamheden van de diverse diensten/directies: Beleidsevaluatie sociale bescherming , Financiering van de sociale zekerheid, Kennisbeheer sociale bescherming, Statistieken, Rapporten en Publicaties

Mogelijke taken:

 • Instaan voor een doeltreffend beheer van personen, financiële middelen en ICT.
 • Plannen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van plannen; bestuursplan en BOCA opmaken en opvolgen en hierover rapporteren
 • Instaan voor de organisatiebeheersing (risico-analyse, artikel 7)
 • De prestatie-indicatoren definiëren, opvolgen en evalueren.
 • Permanent verbeteren van de processen, organisatiestructuur en –cultuur, o.m. de klantvriendelijkheid en de kwaliteit van de dienstverlening.
 • Een goede samenwerking verzekeren tussen alle medewerkers van het DG.
 • Het opzetten en beheren van een kwaliteitssysteem dat de kwaliteitsvolle dienstverlening garandeert aan de rechthebbenden / beleidscellen.
 • Instaan voor kennisbeheer en kennisdeling binnen de DG.

3. Als coördinator

De processen en werkzaamheden van de diverse diensten op elkaar afstemmen teneinde gezamenlijk de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen te bereiken, vastgelegd in het bestuursplan.

Mogelijke taken:

 • Kwaliteitscirkels invoeren met het oog op uniforme procedures en kwaliteitsgarantie; vier-ogenprincipe als minimale kwaliteitsgarantie invoeren.
 • Garanderen van een optimale samenwerking / solidariteit tussen verschillende teams en met de andere DG (inzonderheid DG Beleidscoördinatie en Internationale Relaties).
 • Ontsluiten databanken verder professionaliseren en samenwerking met KSZ, WASO, DG HAN, e.a. intensifiëren.
 • Kennisbeheer inzake wetenschappelijke expertise sociale bescherming uitbouwen
 • Uitbouwen van capaciteitsmanagement waarbij mensen en middelen in de DG efficiënt en flexibel kunnen worden ingezet waar ze nodig zijn, creatie dashboard.

4. Als Coach

Op participatieve wijze verantwoordelijkheid geven aan medewerkers en teams, hen optimaal omkaderen en middelen ter beschikking stellen zodat ze op basis van permanente feedback een echte lerende organisatie vorm kunnen geven en er zo toe bijdragen dat ze hun taken op een gemotiveerde wijze uitoefenen en hun prestaties op een hoger niveau worden gebracht.

Mogelijke taken:

 • Garanderen van begeleiding, aansturing, opvolging en waardering van alle medewerkers in de DG; onder meer via kwaliteitsvolle evaluaties.
 • Instaan voor coaching van teamverantwoordelijken en facilitatoren.
 • Talentontwikkeling in het eigen departement verzorgen (opleidingsplan, mobiliteit, promoties, …).
 • Feedback mechanismen en feedbackmethodes stimuleren.
 • Optimale inzet en betrokkenheid van alle medewerkers bewaken.

5.  Als “gezicht”  van de FOD en de DG 

De FOD en de DG vertegenwoordigen in professionele netwerken, en vanuit expertise over voldoende geloofwaardigheid beschikken binnen het brede werkveld.

Mogelijke taken:

 • Formele en informele contacten met de voorzitter van het directiecomité, en met de bevoegde beleidscellen.
 • Voorzitter desgevallend vervangen in college van OISZ of andere organen.
 • De FOD vertegenwoordigen op nationale en internationale fora inzake sociale bescherming.
 • Synergie zoeken met andere studiediensten en kenniscentra binnen het werkveld.

Tijdelijke resultaatgebieden:

1. Als DG 

Vorm geven aan het departement “Analyse en Monitoring” binnen het concept van de matrixstructuur van de nieuwe FOD; structureren van de DG in verschillende teams, uitwerken transparante processen, duidelijke rollen en verantwoordelijkheden voor de medewerkers van de DG.

2. Als lid van het directiecomité

Samen met de collega’s van het nieuwe directiecomité, het FOD beleid en de organisatievisie vorm geven en loyaal invoeren met het oog op het creëren van een efficiënte en wendbare FOD die een antwoord kan bieden op de uitdagingen van de toekomst inzake sociale bescherming, een toegevoegde waarde heeft in het administratief landschap en een modelorganisatie wordt inzake “duurzaam” beheer en “waarden-gedreven” organisatie (inclusief personeelsbeheer bv). Naar intern beheer zijn de uitdagingen voorts het bewust en efficiënt inzetten van middelen en mensen, het opvolgen van opdrachten en projecten en strategische alignering van de activiteiten (en soms wisselende prioriteiten).

3. Als coördinator

De ganse FOD mee begeleiden in haar transformatie naar data-driven organisatie.

Meer info

 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij:
  De heer Peter Samyn
  Voorzitter van het directiecomité
  Tel.: 0497/15.12.54
  E-mail: peter.samyn@minsoc.fed.be
 • Voor meer informatie over de selectieprocedure en het statuut (verloning,…) kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be

SOLLICITEER VIA DIRECTEUR-GENERAAL Analyse en Monitoring (m/v/x) - FOD SOCIALE ZEKERHEID - Selor, selectiebureau van de overheid