DIRECTEUR-GENERAAL Beleidscoördinatie en Internationale Relaties (m/v/x) bij FOD Sociale Zekerheid


Doel van de job

Instaan voor het concipiëren en coördineren van projecten en programma’s die voortvloeien uit het regeerakkoord of uit de beleidsverklaringen van bevoegde ministers en coördineren van de internationale vertegenwoordiging van België, en van netwerken en samenwerkingsverbanden met de betrokken partners op de verschillende beleidsniveaus

Door:

 • Coördineren van de vertegenwoordiging van de FOD, de minister of de Belgische Staat in verschillende nationale en internationale organisaties zoals de Europese Commissie, de Europese Raad,  de Verenigde Naties, de OESO.
 • Ondersteunen van overleg tussen de beleidsniveaus, tussen België en andere landen bv. met het oog op het organiseren van interministeriële conferenties, het afsluiten van bilaterale akkoorden, het ondersteunen van het Belgisch voorzitterschap.
 • Voorbereiden van beleidsvoorbereidende of beleidsevaluerende studies, projecten en programma’s in uitvoering van het regeerakkoord of de beleidsverklaringen van de betrokken ministers (sociale zekerheid werknemers of zelfstandigen, sociale bescherming, personen met een handicap en waarbij verschillende expertisedomeinen en / of partners betrokken zijn)
 • Coördineren van projecten en programma’s op vlak van beleidsvoorbereiding of beleidsevaluatie; het samenbrengen van de vereiste expertise, partners, resources in netwerken of projecten (in nauwe samenwerking met EPMO); instaan voor opvolging en rapportering van projecten en opzetten van dashboard.
 • Netwerken in kaart brengen en actief beheren in functie van de doelstellingen, conform moderne inzichten inzake netwerkorganisatie.
 • Beheren van projectpool en efficiënt inzetten van de beschikbare resources.
 • Samenwerking met Socieux+ faciliteren en beheren.
 • De nodige middelen efficiënt inzetten voor het realiseren van de strategische en operationele doelstellingen zoals vermeld in de bestuursovereenkomst van de FOD Sociale Zekerheid uitgewerkt in het jaarlijks bestuursplan

Jobcontext

Interne relaties binnen de organisatie: 

 • U rapporteert aan de voorzitter van het directiecomité van de FOD.
 • U bent actief lid van het directiecomité en neemt in die hoedanigheid verantwoordelijkheid voor het beheer van de gehele FOD (bestuursovereenkomst; opmaak begroting; opmaak personeelsplan; projecten en programma’s opgevolgd door EPMO, corporate programma’s of programma’s met hoog risicogehalte voor de FOD).
 • U werkt in teamverband met de centrale diensten en met de andere directeurs-generaal.
 • U werkt nauw samen met de andere DG met het oog op kennisdeling en informatiedoorstroming en het aanduiden van geschikte medewerkers voor samenwerkingsverbanden, projecten of programma’s.
 • U werkt nauw samen met de (dienst strategische ondersteuning bij de) voorzitter van het directiecomité met het oog op de realisatie van de prioriteiten van de betrokken ministers.
 • U leidt en coördineert uw departement.
 • U werkt samen met de betrokken beleidscellen en ministers.

Interne relaties binnen de federale overheid: 

 • U werkt met de FOD’s en de OISZ samen (o.m. de FOD BUZA, FOD WASO, FOD Volksgezondheid, RSZ, RSVZ, RVA, POD MI).
 • Met het oog op het Europees Semester werkt u samen met de Kanselarij van de eerste minister.

Externe relaties bij de federale overheid: 

 • U werkt samen met gewesten en gemeenschappen met het oog op een gemeenschappelijke Belgisch standpunt voor die materies die overleg vereisen.
 • U ontwikkelt synergiën en creëert betrokkenheid met alle actoren van de beleidsdomeinen op Belgisch en Europees niveau en neemt deel aan gezamenlijke projecten.
 • U ondersteunt internationale projecten, zoals RINA en BelEESSI (met KSZ en Smals).

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden:

1. Als Lid van het directiecomité en als DG in een matrixorganisatie, 

Het actief deelnemen aan de activiteiten van het Directiecomité van de FOD Sociale Zekerheid teneinde het beleid mee te bepalen.

Mogelijke taken:

 • Rapporteren aan en overleggen met de Voorzitter van het DC
 • Implementeren van de matrixstructuur meer bepaald inzake corporate beleid en prioritaire projecten voor de verschillende beleidscellen
 • Sponsoren en ondersteunen van transversale veranderingsprojecten
 • Mee opzetten van een geïntegreerd kwaliteitssysteem en monitoringssysteem
 • Overleggen en constructief samenwerken met de voorzitter, unit verantwoordelijken centrale diensten, programmaleiders en collega’s DG
 • Professioneel imago uitdragen van FOD en DG

2. Als eindverantwoordelijke van de DG Beleidscoördinatie en Internationale Relaties


Het efficiënt organiseren en plannen van werkzaamheden van de diverse diensten/directies: Beleidscoördinatie, Internationale Relaties, Projectpool.

Mogelijke taken:

 • Instaan voor een doeltreffend beheer van personen, financiële middelen en ICT
 • Plannen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van plannen; bestuursplan en BOCA opmaken en opvolgen en hierover rapporteren
 • Instaan voor de organisatiebeheersing (risico-analyse, artikel 7)
 • De prestatie-indicatoren definiëren, opvolgen en evalueren
 • Permanent verbeteren van de processen, organisatiestructuur en –cultuur, o.m. de klantvriendelijkheid en de kwaliteit van de dienstverlening
 • Een goede samenwerking verzekeren tussen alle medewerkers van het DG
 • Het opzetten en beheren van een kwaliteitssysteem dat de kwaliteitsvolle dienstverlening garandeert aan de rechthebbenden / beleidscellen
 • Instaan voor kennisbeheer en kennisdeling binnen de DG

3. Als coördinator

De processen en werkzaamheden van de diverse diensten op elkaar afstemmen teneinde gezamenlijk de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen te bereiken, vastgelegd in het bestuursplan.

Mogelijke taken:

 • Kwaliteitscirkels invoeren met het oog op uniforme procedures en kwaliteitsgarantie; vier-ogenprincipe als minimale kwaliteitsgarantie invoeren
 • Garanderen van een optimale samenwerking / solidariteit tussen verschillende teams en met de andere DG en diensten (inzonderheid EPMO en de dienst van de voorzitter)
 • Projectbeheer professionaliseren in lijn met en in samenspraak met EPMO
 • Uitbouwen van capaciteitsmanagement waarbij mensen en middelen in de DG efficiënt en flexibel kunnen worden ingezet waar ze nodig zijn, creatie dashboard

4. Als Coach

Op participatieve wijze verantwoordelijkheid geven aan medewerkers en teams, hen optimaal omkaderen en middelen ter beschikking stellen zodat ze op basis van permanente feedback een echte lerende organisatie vorm kunnen geven en er zo toe bijdragen dat ze hun taken op een gemotiveerde wijze uitoefenen en hun prestaties op een hoger niveau worden gebracht.

Mogelijke taken:

 • Garanderen van begeleiding, aansturing, opvolging en waardering van alle medewerkers in de DG; onder meer via kwaliteitsvolle evaluaties
 • Instaan voor coaching van teamverantwoordelijken en facilitatoren
 • Talentontwikkeling in het eigen departement verzorgen (opleidingsplan, mobiliteit, promoties, …)
 • Feedback mechanismen en feedbackmethodes stimuleren; zelfsturing faciliteren
 • Optimale inzet en betrokkenheid van alle medewerkers bewaken

5. Als “gezicht”  van de FOD en de DG

De FOD en de DG vertegenwoordigen in professionele netwerken, en vanuit expertise over voldoende geloofwaardigheid beschikken binnen het brede werkveld.

Mogelijke taken:

 • Formele en informele contacten met de voorzitter van het directiecomité, en met de bevoegde beleidscellen
 • Voorzitter desgevallend vervangen in college van OISZ of andere organen
 • De FOD vertegenwoordigen op nationale en internationale fora inzake sociale bescherming
 • Synergie zoeken met andere studiediensten en kenniscentra binnen het werkveld

Tijdelijke resultaatgebieden:

1. Als DG 

Vorm geven aan het departement “Beleidscoördinatie en Internationale Relaties” binnen het concept van de matrixstructuur van de nieuwe FOD; structureren van de DG in verschillende teams, uitwerken transparante processen, duidelijke rollen en verantwoordelijkheden voor de medewerkers van de DG.

2. Als lid van het directiecomité

Samen met de collega’s van het nieuwe directiecomité, het FOD beleid en de organisatievisie vorm geven en loyaal invoeren met het oog op het creëren van een efficiënte en wendbare FOD die een antwoord kan bieden op de uitdagingen van de toekomst inzake sociale bescherming, een toegevoegde waarde heeft in het administratief landschap en een modelorganisatie wordt inzake “duurzaam” beheer en “waarden-gedreven” organisatie (inclusief personeelsbeheer bv). Naar intern beheer zijn de uitdagingen voorts het bewust en efficiënt inzetten van middelen en mensen, het opvolgen van opdrachten en projecten en strategische alignering van de activiteiten (en soms wisselende prioriteiten). 

Meer info

 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij:
  De heer Peter Samyn
  Voorzitter van het directiecomité
  Tel.: 0497/15.12.54
  E-mail: peter.samyn@minsoc.fed.be
 • Voor meer informatie over de selectieprocedure en het statuut (verloning,…) kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be

SOLLICITEER VIA DIRECTEUR-GENERAAL Beleidscoördinatie en Internationale Relaties (m/v/x) - FOD SOCIALE ZEKERHEID - Selor, selectiebureau van de overheid