directeur-generaal bij BOZAR


www.bozar.be

over de functie

U bent belast met het dagelijks beheer van de vennootschap. U wordt bijgestaan door een directiecomité dat U voorzit. U neemt, met raadgevende stem, deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur. U wordt op grond van uw kennis van culturele aangelegenheden of inzake beheer door de Koning benoemd voor een termijn van zes jaar.

Het functieprofiel ziet er als volgt uit:- wat uw culturele kennis betreft:

 • in staat zijn om een artistieke programmatie voor te stellen die hoofdzakelijk gebaseerd is op muziek (van klassiek tot hedendaags) en op beeldende kunsten (waaronder schilder- en beeldhouwkunst) van grote artiesten met inbegrip van de promotie van jonge kunstenaars;
 • voordeel halen uit de infrastructuur van het Paleis om culturele interdisciplinariteit te bevorderen;
 • culturele partnerschappen verder uitbouwen om de uitmuntendheid van de verschillende producties te waarborgen;

- wat uw verantwoordelijkheden als beheerder betreft:

 • de teamgeest ontwikkelen die van cruciaal belang is voor een harmonieus en maatschappelijk verantwoord beheer van een veelzijdige artistieke activiteit;
 • nauwlettend toezien op het financiële evenwicht van de programmatie, als tegengewicht voor de artistieke beheersautonomie die u wordt toevertrouwd; o innovatieve technologieën invoeren om een doeltreffend beheer te waarborgen;
 • zorgen voor een loyaal mecenaat, wat essentieel is om een uitmuntende programmatie te behouden.

profiel kandidaat

U moet:

 • Belg zijn of burger van een andere Staat die deel uitmaakt van de Europese economische ruimte of van de Zwitserse Bondsstaat;
 • een relevante culturele ervaring kunnen voorleggen, gezien het multidisciplinaire karakter van het Paleis voor Schone Kunsten;
 • een leidinggevende functie hebben bekleed binnen een instelling;
 • een multidisciplinair team kunnen leiden;
 • kunnen functioneren in een tweetalige Nederlands-Franse omgeving in het directiecomité en de raad van bestuur, en in een internationale context waar het Engels een troef is.

 

wijze van solliciteren

U dient zich individueel kandidaat te stellen. Collegiale kandidaatstellingen zijn niet toegelaten.

U wordt verzocht bij uw kandidaatstelling te voegen: 

a) een volledig curriculum vitae; 

b) een nota van maximum 5 bladzijden (en optionele bijlagen) waarin u uw motivatie en uw artistiek en managementproject uiteenzet, conform de door de wet van 7 mei 1999 en het beheerscontract van * 26 mei 2016 toevertrouwde missie.

De kandidaatstelling dient te worden ingediend uiterlijk op maandag 10 mei 2021, per aangetekend schrijven, bij de FOD Kanselarij van de Eerste Minister, ter attentie van de heer Thomas Van Achter, Wetstraat 16, 1000 Brussel.