DIRECTEUR-GENERAAL Juridische Expertise (m/v/x) FOD SOCIALE ZEKERHEID


Doel van de job

Instaan voor de uitbouw van het (juridisch) kennisbeheer op het vlak van sociale bescherming in België en een correcte, snelle en doeltreffende juridische dienstverlening aanbieden aan het directiecomité (in het bijzonder aan de DG “Tegemoetkomingen aan Personen met een Handicap” en aan de beleidscellen, inclusief het ondersteunen van diverse raden en commissies en het beheren van het verdedigen van de belangen van de Belgische Staat en van de geschillen met burgers op het vlak van sociale zekerheid).

Door:

 • Het verlenen van juridische ondersteuning aan de beleidscellen op het vlak van sociale zekerheid werknemers, sociale zekerheid zelfstandigen en personen met een handicap
 • Het organiseren van de administratieve ondersteuning aan commissies en raden zoals aan de Commissie Kunstenaars en de Hoge Raad van Personen met een Handicap
 • Het verdedigen van de belangen van de Belgische Staat voor de Raad van State, het Grondwettelijke Hof en de hoven en rechtbanken inzake de bevoegdheden van de FOD alsook het beheren van de geschillen met burgers binnen het domein van sociale zekerheid, tegemoetkomingen aan personen met een handicap en met personeelsleden of leveranciers van de FOD
 • De nodige middelen efficiënt inzetten voor het realiseren van de strategische en operationele doelstellingen zoals vermeld in de bestuursovereenkomst van de FOD Sociale Zekerheid en uitgewerkt in het jaarlijks bestuursplan

Jobcontext

Interne relaties binnen de organisatie: 

 • U rapporteert aan de voorzitter van het directiecomité van de FOD;
 • U bent actief lid van het directiecomité en neemt in die hoedanigheid verantwoordelijkheid voor het beheer van de gehele FOD (bestuursovereenkomst; opmaak begroting; opmaak personeelsplan; projecten programma’s opgevolgd door EPMO, corporate programma’s of programma’s met hoog risicogehalte voor de FOD)
 • U werkt in teamverband met de centrale diensten en met de andere directeurs-generaal
 • U werkt nauw samen met de DG Tegemoetkomingen aan Personen met een Handicap (DG HAN) met betrekking tot het beheer van de geschillen met gebruikers “erkenningen en tegemoetkomingen
 • U werkt nauw samen met de DG Beleidscoördinatie en Internationale Zaken met het oog op het inbrengen van de gepaste juridische expertise en beleidsondersteuning in projecten of programma’s (beleidsprioriteiten van ministers)
 • U leidt en coördineert uw departement
 • U werkt samen met de betrokken beleidscellen en ministers.

Interne relaties binnen de federale overheid: 

 • U werkt met de FOD’s en de OISZ samen (o.m. de FOD WASO, RSZ, RSVZ, RIZIV).
 • U werkt samen met de Hogere Raad voor Personen met een Handicap
 • U werkt samen met de verantwoordelijken van Raden en Commissie waaraan ondersteuning wordt geboden.

Externe relaties bij de federale overheid: 

 • U werkt samen met advocaten / advocatenbureaus
 • U ontwikkelt synergiën met alle actoren van de beleidsdomeinen op Belgisch en Europees niveau en neemt deel aan gezamenlijke projecten.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden:

1. Als Lid van het directiecomité en als DG in een matrixorganisatie, 

Het actief deelnemen aan de activiteiten van het Directiecomité van de FOD Sociale Zekerheid teneinde het beleid mee te bepalen.

Mogelijke taken:

 • Rapporteren aan en overleggen met de Voorzitter van het DC
 • Implementeren van de matrixstructuur meer bepaald inzake corporate beleid en prioritaire projecten voor de verschillende beleidscellen
 • Sponsoren en ondersteunen van transversale veranderingsprojecten
 • Mee opzetten van een geïntegreerd kwaliteitssysteem en monitoringssysteem
 • Overleggen en constructief samenwerken met de voorzitter, unit verantwoordelijken centrale diensten, programmaleiders en collega’s DG
 • Professioneel imago uitdragen van FOD en DG

2. Als eindverantwoordelijke van de DG Juridische Expertise

Het efficiënt organiseren en plannen van werkzaamheden van de diverse diensten/directies: beleidsondersteuning, ondersteuning raden / commissies  en de dienst geschillen teneinde de doelstellingen te halen en de efficiëntie te optimaliseren.

Mogelijke taken:

 • instaan voor een doeltreffend beheer van personen, financiële middelen en ICT
 • plannen, uitvoeren, evalueren en bijsturen van plannen; bestuursplan en BOCA opmaken en opvolgen en hierover rapporteren
 • instaan voor de organisatiebeheersing (risico-analyse, artikel 7)
 • de prestatie-indicatoren definiëren, opvolgen en evalueren
 • permanent verbeteren van de processen, organisatiestructuur en –cultuur, o.m. de klantvriendelijkheid en de kwaliteit van de dienstverlening
 • een goede samenwerking verzekeren tussen alle medewerkers van het DG
 • het opzetten en beheren van een kwaliteitssysteem dat de kwaliteitsvolle dienstverlening garandeert aan de rechthebbenden / beleidscellen
 • instaan voor kennisbeheer en kennisdeling binnen de DG

3. Als coördinator

De processen en werkzaamheden van de diverse diensten op elkaar afstemmen teneinde gezamenlijk de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen te bereiken, vastgelegd in het bestuursplan.

Mogelijke taken:

 • Kwaliteitscirkels invoeren met het oog op uniforme procedures en kwaliteitsgarantie; vier-ogenprincipe als minimale kwaliteitsgarantie invoeren
 • Garanderen van een optimale samenwerking / solidariteit tussen verschillende teams en met de andere DG (in zonderheid DG Beleidscoördinatie en Internationale Relaties)
 • Geschillenbeheer verder professionaliseren en structureren zodat geschillen als feedbackmechanisme voor het kwaliteitssysteem kunnen gebruikt worden
 • Kennisbeheer inzake juridische expertise sociale bescherming uitbouwen
 • Uitbouwen van capaciteitsmanagement waarbij mensen en middelen in de DG efficiënt en flexibel kunnen worden ingezet waar ze nodig zijn, creatie dashboard

4. Als Coach

Op participatieve wijze verantwoordelijkheid geven aan medewerkers en teams, hen optimaal omkaderen en middelen ter beschikking stellen zodat ze op basis van permanente feedback een echte lerende organisatie vorm kunnen geven en er zo toe bijdragen dat ze hun taken op een gemotiveerde wijze uitoefenen en hun prestaties op een hoger niveau worden gebracht.

Mogelijke taken:

 • Garanderen van begeleiding, aansturing, opvolging en waardering van alle medewerkers in de DG; onder meer via kwaliteitsvolle evaluaties
 • Instaan voor coaching van teamverantwoordelijken en facilitatoren
 • Talentontwikkeling in het eigen departement verzorgen (opleidingsplan, mobiliteit, promoties, …)
 • Feedback mechanismen en feedbackmethodes stimuleren
 • Optimale inzet en betrokkenheid van alle medewerkers bewaken

5. Als “gezicht”  van de FOD en de DG 

De FOD en de DG vertegenwoordigen in professionele netwerken, en vanuit expertise over voldoende geloofwaardigheid beschikken binnen het brede werkveld.

Mogelijke taken:

 • Formele en informele contacten met de voorzitter van het directiecomité, en met de bevoegde beleidscellen
 • Voorzitter desgevallend vervangen in college van OISZ of andere organen
 • De FOD vertegenwoordigen op nationale en internationale fora inzake sociale bescherming
 • Synergie zoeken met andere juridische diensten binnen het werkveld

Tijdelijke resultaatgebieden:

1. Als DG 

Vorm geven aan het departement “Juridische Expertise” binnen het concept van de matrixstructuur van de nieuwe FOD; structureren van de DG in verschillende teams, uitwerken transparante processen, duidelijke rollen en verantwoordelijkheden voor de medewerkers van de DG. Opzetten van een dienst  “sociale zekerheid voor zelfstandigen” die de kennisopbouw en de expertise voor het hele beleidsdomein Sociale Zekerheid Zelfstandigen bewaakt en waarvan de verantwoordelijke ook direct aanspreekpunt voor de minister van zelfstandigen is.

2. Als lid van het directiecomité

Samen met de collega’s van het nieuwe directiecomité, het FOD beleid en de organisatievisie vorm geven en loyaal invoeren met het oog op het creëren van een efficiënte en wendbare FOD die een antwoord kan bieden op de uitdagingen van de toekomst inzake sociale bescherming, een toegevoegde waarde heeft in het administratief landschap en een modelorganisatie wordt inzake “duurzaam” beheer en “waarden-gedreven” organisatie (inclusief personeelsbeheer bv). Naar intern beheer zijn de uitdagingen voorts het bewust en efficiënt inzetten van middelen en mensen, het opvolgen van opdrachten en projecten en strategische alignering van de activiteiten (en soms wisselende prioriteiten). 

Meer info

 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij:
  De heer Peter Samyn
  Voorzitter van het directiecomité
  Tel.: 0497/15.12.54
  E-mail: peter.samyn@minsoc.fed.be
 • Voor meer informatie over de selectieprocedure en het statuut (verloning,…) kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be

SOLLICITEER VIA DIRECTEUR-GENERAAL Juridische Expertise (m/v/x) - FOD SOCIALE ZEKERHEID - Selor, selectiebureau van de overheid