DIRECTEUR-GENERAAL Tegemoetkomingen aan Personen met een Handicap (DG HAN) (m/v/x) FOD Sociale Zekerheid


Doel van de job

 • Instaan voor een correcte, snelle en doeltreffende dienstverlening aan personen met een handicap in het kader van aanvragen voor tegemoetkomingen of van aanvragen voor kaarten of attesten om te kunnen genieten van andere rechten of sociale en fiscale maatregelen,
 • Het federale beleid inzake personen met een handicap evalueren en scenario's voorbereiden om de doeltreffendheid van het federale beleid te maximaliseren
 • Bijdragen aan internationale of algemene projecten die verband houden met de sociale bescherming van mensen met een handicap

Door:

 • het uitbouwen, coördineren, beheren en permanent de kwaliteit garanderen (en verbeteren) van de administratieve processen en van de multidisciplinaire evaluaties
 • de structuur implementeren en de nodige middelen efficiënt inzetten voor het realiseren van de strategische en operationele doelstellingen zoals vermeld in de bestuursovereenkomst van de FOD Sociale Zekerheid en uitgewerkt in het jaarlijks bestuursplan
 • het uitbouwen van juridische en wetenschappelijke kennis teneinde de beleidsvoorbereidende rol optimaal te kunnen spelen
 • de doelgroep informeren om hun rechten te waarborgen; communicatiecampagnes coördineren
 • het analyseren van de beschikbare data om de kwaliteit van de dienstverlening / de effectiviteit van het beleid te verbeteren

Jobcontext

Interne relaties binnen de organisatie: 

 • U rapporteert aan de voorzitter van het directiecomité van de FOD.
 • U leidt en coördineert uw departement; u analyseert de gegeneerde gegevens met het oog op de kwaliteitsborging en het ontwikkelen van scenario’s tot aanpassingen in het beleid.
 • U bent actief lid van het directiecomité en neemt in die hoedanigheid verantwoordelijkheid voor het beheer van de gehele FOD (bestuursovereenkomst; opmaak begroting; opmaak personeelsplan; projecten en programma’s opgevolgd door EPMO, corporate programma’s of programma’s met hoog risicogehalte voor de FOD).
 • U werkt in teamverband met de centrale diensten en met de andere directeurs-generaal
 • U werkt nauw samen met de coördinator communicatie met het oog op het begrijpelijk informeren van de gebruikers ; u bent eindverantwoordelijke voor het communicatiebeleid voor mensen met een handicap
 • U werkt nauw samen wet de DG “Analyse en Monitoring” met het oog op het ontsluiten van de gegevens binnen DG HAN zodat ze aangewend kunnen worden in het kader van beleidsevaluatie op het vlak van tegemoetkomingen aan personen met een handicap. De DG "Analyse en Monitoring" ondersteunt u (en uw data-analyseteam) met zijn wetenschappelijke / statistische expertise.
 • U werkt nauw samen met de DG “beleidscoördinatie en internationale zaken” met name voor wat betreft het transversaal handicap beleid ter implementatie van het VN Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in België, het overleg en de samenwerking met de gewesten / gemeenschappen met het oog op het versterken van de coherentie van het beleid en de afstemming ervan op internationale verplichtingen.
 • De DG "Juridische expertise" ondersteunt u (en uw juridische team) bij het optimaliseren van het beheer van geschillen en het wetgevingsproces.
 • U werkt samen met de betrokken beleidscel en minister.

Interne relaties binnen de federale overheid: 

 • U werkt met de FOD’s en de parastatalen samen (o.m. de Kruispuntbank).
 • U werkt samen met de Nationale Hoge Raad Personen met een Handicap. De Raad is de partner bij voorkeur bij de voorbereiding van het beleid / optimalisatie van de kwaliteit van dienstverlening aan mensen met een handicap.

Externe relaties bij de federale overheid: 

 • U werkt samen met OCMW’s (CPAS in Wallonië) en mutualiteiten met het oog op een gecoördineerde en kwaliteitsvolle dienstverlening aan personen met een handicap
 • U ontwikkelt synergiën met alle actoren van de gehandicaptensector op Belgisch en Europees niveau en neemt deel aan gezamenlijke projecten, zoals bijvoorbeeld met het oog op de reductie van het niet opnemen van sociale rechten door personen met een handicap en het stimuleren van inclusie
 • U werkt samen met de academische wereld die actief is op het vlak van personen met een handicap.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden:

1. Als Lid van het directiecomité en als DG in een matrixorganisatie, 

Het actief deelnemen aan de activiteiten van het Directiecomité van de FOD Sociale Zekerheid teneinde het beleid mee te bepalen.

Mogelijke taken:

 • Rapporteren aan en overleggen met de Voorzitter van het DC
 • Implementeren van de matrixstructuur meer bepaald inzake corporate beleid en beleid inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap
 • Sponsoren en ondersteunen van transversale projecten om zich te positioneren als een aantrekkelijke werkgever, een efficiënte en burgergerichte FOD en een organisatie die zichzelf als voorbeeld toont op het vlak van duurzame ontwikkeling in alle dimensies
 • Mee opzetten van een geïntegreerd kwaliteitssysteem en monitoringssysteem
 • Overleggen en constructief samenwerken met voorzitter, unit verantwoordelijken centrale diensten, programmaleiders en collega’s DG
 • Professioneel imago uitdragen van FOD en DG

2. Als eindverantwoordelijke van de DG Tegemoetkomingen aan Personen met een handicap

Het efficiënt organiseren en plannen van werkzaamheden van de diverse processen: het contact center, de expertise inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap, de multidisciplinaire evaluaties, de betalingen (tot 2023) en de geschillen teneinde de doelstellingen te halen, beleidsinitiatieven voor te bereiden en de efficiëntie en kwaliteit voortdurend te optimaliseren.

Mogelijke taken:

 • instaan voor een doeltreffend beheer van personen, financiële middelen en ICT
 • plannen ontwikkelen, uitvoeren, evalueren en aanpassen; het bestuursplan en de BOCA schrijven, opvolgen en erover rapporteren in lijn met de politieke verklaringen van de regering en de minister
 • instaan voor de organisatiebeheersing (risico-analyse, artikel 7)
 • de prestatie-indicatoren definiëren, opvolgen en evalueren
 • permanent verbeteren van de processen, organisatiestructuur en –cultuur, o.m. de klantvriendelijkheid en de kwaliteit van de dienstverlening
 • een goede samenwerking verzekeren tussen alle medewerkers van het DG en teammanagement ontwikkelen
 • opzetten en beheren van een kwaliteitssysteem dat de correcte tegemoetkomingen garandeert aan de rechthebbenden
 • instaan voor een klantvriendelijk onthaal van en contact met onze gebruikers, rekening houdend met de aard van hun handicap
 • instaan voor kennisbeheer en kennisdeling binnen de DG
 • uitwerken van kostenscenario's voor politiek verantwoordelijken, om de kwaliteit van het federale beleid inzake mensen met een handicap te optimaliseren en / of om de "Non Take Up" van de rechten van mensen met een handicap te verminderen

3. Als coördinator

De processen en werkzaamheden van de diverse diensten op elkaar afstemmen teneinde gezamenlijk de kwantitatieve en kwalitatieve doelstellingen te bereiken, vastgelegd in het bestuursplan.

Mogelijke taken:

 • Kwaliteitscirkels invoeren met het oog op uniforme procedures en kwaliteitsgarantie
 • Rapporteren over resultaten en kwaliteit stroomlijnen; beleidsvoorstellen formuleren om de adequaatheid van het beleid te verhogen; uitbouwen van kenniscentrum tegemoetkomingen aan personen met een handicap
 • Garanderen van een optimale samenwerking tussen administratieve teams en multidisciplinaire evaluatieteams
 • Geschillenbeheer verder professionaliseren en structureren zodat geschillen als feedbackmechanisme voor het kwaliteitssysteem kunnen gebruikt worden
 • Uitbouwen van capaciteitsmanagement waarbij mensen en middelen in de DG efficiënt en flexibel kunnen worden ingezet waar ze nodig zijn, rekening houdend met de prioriteiten

4. Als Coach

Op participatieve wijze verantwoordelijkheid geven aan medewerkers en teams, hen optimaal omkaderen en middelen ter beschikking stellen zodat ze op basis van permanente feedback een echte lerende organisatie vorm kunnen geven en er zo toe bijdragen dat ze hun taken op een gemotiveerde wijze uitoefenen en hun prestaties op een hoger niveau worden gebracht.

Mogelijke taken:

 • Garanderen van begeleiding, aansturing, opvolging en waardering van alle medewerkers in de DG; onder meer via kwaliteitsvolle evaluaties
 • Instaan voor coaching van teamverantwoordelijken en facilitatoren
 • Talentontwikkeling in het eigen departement verzorgen (opleidingsplan, mobiliteit, promoties, …)
 • Feedback mechanismen en feedbackmethodes stimuleren
 • Optimale inzet en betrokkenheid van alle medewerkers bewaken

5.  Als “gezicht” van de FOD en de DG 

De FOD en de DG vertegenwoordigen in professionele netwerken, en vanuit expertise over voldoende geloofwaardigheid beschikken binnen het brede werkveld.

Mogelijke taken:

 • Formele en informele contacten met de voorzitter van het directiecomité, met de bevoegde beleidscellen en met de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap
 • Formele en informele contacten met de Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap, het Belgian Disability Forum, en andere vertegenwoordigende organisaties
 • Voorzitter desgevallend vervangen in college van OISZ of andere organen
 • De FOD vertegenwoordigen op nationale en internationale fora inzake sociale bescherming
 • Synergie zoeken met andere diensten binnen het werkveld

Tijdelijke resultaatgebieden:

1. Als Transformatieleider 

Het veranderingstraject binnen DG HAN vorm geven, sturen en begeleiden, en op deze manier, in nauw overleg met de beleidscel van de minister, in tandem met de voorzitter van het directiecomité, alles in het werk stellen om het programma EXCEL-HAN verder uit te voeren en te implementeren. Het transformatietraject bestaat uit een geheel aan diverse projecten die er alle op gericht zijn om DG HAN samen met de medewerkers uit te bouwen tot een “lerende” organisatie die op basis van feedback van stakeholders (beleidscel, Nationale Hoge Raad voor Personen met een Handicap, ziekenfondsen, OCMW , …) en van de eigen medewerkers, instaat voor een kwaliteitsvolle uitvoering van het beleid inzake tegemoetkomingen en ook permanent die kwaliteit bewaakt en verbetert en daarnaast (onder meer op basis van eigen analyses) beleidsvoorstellen formuleert om de adequaatheid van het beleid inzake tegemoetkomingen te verhogen.

2. Als Sponsor

Samen met de beleidscel van de minister en in nauwe samenwerking met de voorzitter van het directiecomité, alles in het werk stellen om het TRIA-programma verder te ontwikkelen en uit te voeren. Het TRIA-programma bestaat uit een reeks technische projecten ter optimalisering van de IT-instrumenten binnen DG HAN.

3. Als lid van het directiecomité

Samen met de collega’s van het nieuwe directiecomité, het FOD beleid en de organisatievisie vorm geven en loyaal invoeren met het oog op het creëren van een efficiënte en wendbare FOD die een antwoord kan bieden op de uitdagingen van de toekomst inzake sociale bescherming, een toegevoegde waarde heeft in het administratief landschap en een modelorganisatie wordt inzake “duurzaam” beheer en “waarden-gedreven” organisatie (inclusief personeelsbeheer bv). Naar intern beheer zijn de uitdagingen voorts het bewust en efficiënt inzetten van middelen en mensen, het opvolgen van opdrachten en projecten en strategische alignering van de activiteiten (en soms wisselende prioriteiten). 

Meer info

 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij:
  De heer Peter Samyn
  Voorzitter van het directiecomité
  Tel.: 0497/15.12.54
  E-mail: peter.samyn@minsoc.fed.be
 • Voor meer informatie over de selectieprocedure en het statuut (verloning,…) kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be

SOLLICITEER VIA DIRECTEUR-GENERAAL Tegemoetkomingen aan Personen met een Handicap (DG HAN) (m/v/x) - FOD SOCIALE ZEKERHEID - Selor, selectiebureau van de overheid