Onafhankelijk bestuurder Raad van Bestuur Vlaanderen Connect


Vlaanderen connect. is op zoek naar twee onafhankelijk bestuurders om de Raad van Bestuur te versterken. Vlaanderen connect. Vlaanderen Connect. (officieel: “De Vlaamse Vereniging van ICT personeel”), een vzw in 2015 opgericht, werft strategische ICT-brugfuncties aan en stelt ze ter beschikking van de entiteiten van de Vlaamse overheid en de lokale of provinciale besturen. Vlaanderen Connect. is een privaatrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap (EVA), onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk. Entiteiten die van deze interne dienstverlening gebruik wensen te maken, dienen lid te worden van de vzw. Vlaanderen Connect. stelt o.a. volgende doelstellingen voorop: de interne ICT-expertise duurzaam versterken op strategisch-tactisch niveau; de kostenefficiëntie van het strategische ICT-beleid verhogen; bijdragen tot beter geïntegreerde en efficiëntere ICT-oplossingen door het stimuleren van ervarings- en kennisuitwisseling tussen de leden; samenwerking mogelijk maken met gelijkaardige verenigingen van andere overheden; aanwenden van het solidair kostendelend principe tussen de leden van de vereniging. 

Vlaanderen Connect. is een vzw, toegewezen aan Het Agentschap Facilitair Bedrijf, en valt onder het beleidsdomein Bestuurszaken. Een mandaat als onafhankelijk bestuurder duurt 5 jaren en op 23 mei 2021 komen de mandaten van twee onafhankelijke bestuurders ten einde.

Wat is een onafhankelijk bestuurder?

Voor het bepalen van de onafhankelijkheid zijn de principes van corporate governance voor beursgenoteerde bedrijven richtinggevend. Vrij vertaald betekent dit voor de onafhankelijke bestuurders van het Agentschap: 

• niet tot het management van het Agentschap of van een daarmee verbonden entiteit behoren; 

• onafhankelijk zijn ten aanzien van het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap; gedurende de vijf voorafgaande jaren geen mandaat van uitvoerend lid van het bestuursorgaan of lid van het directiecomité of van persoon belast met het dagelijks bestuur van het Agentschap of van een daarmee verbonden entiteit hebben uitgeoefend (behalve in het geval van verlenging van het mandaat voor zover dit statutair toegestaan is); 

• geen echtgenoot, wettelijk samenwonende partner, bloed- of aanverwanten tot de tweede graad hebben die in het Agentschap of een daarmee verbonden entiteit één van de volgende functies uitoefenen: lid van de Raad van Bestuur, lid van het directiecomité, persoon belast met het dagelijks bestuur, lid van het leidinggevend personeel. 

Vereisten:

De kandida(a)t(e) beschikt over de nodige bekwaamheid, kennis en een ruime ervaring op het vlak van algemeen management. 

Tevens kan de kandida(a)t(e) een achtergrond in en ervaring met ICT voorleggen. Hij/zij dient daarnaast ook een degelijke kennis van de bredere ICT sector te hebben; 

De kandida(a)t(e) dient tenslotte in staat te zijn om zijn/haar persoonlijke visie en eigen organisatie te overstijgen en het belang van de vzw voorop te plaatsen. 

Aanbod:

U krijgt de mogelijkheid om mee te werken aan de uitbouw en groei van een jong agentschap van de Vlaamse overheid, met als doel - de interne ICT-expertise duurzaam versterken op strategisch-tactisch niveau; 

- de kostenefficiëntie van het strategische ICT-beleid verhogen; 

- bijdragen tot beter geïntegreerde en efficiëntere ICT-oplossingen door het stimuleren van ervarings- en kennisuitwisseling tussen de leden; 

- samenwerking mogelijk maken met gelijkaardige verenigingen van andere overheden;

 - aanwenden van het solidair kostendelend principe tussen de leden van de vereniging. 

Zitting in de Raad van Bestuur is onbezoldigd volgens Artikel 15 § 3 van de statuten. De Raad van Bestuur komt minstens twee keer per jaar samen, maar er kunnen ook extra vergaderingen geboekt worden indien de omstandigheden dit vereisen. Daarnaast zijn er ook een aantal schriftelijke procedures om beslissingen te nemen. 

Procedure:

Om te kandideren dient u tegen 8 maart 2021 een gemotiveerd schrijven met curriculum vitae te sturen, waaruit blijkt dat u als kandidaat-onafhankelijk bestuurder voldoet aan het vereiste profiel. De motivatiebrief en cv worden verstuurd ter attentie van de Gedelegeerd bestuurder, Dhr. Frank Geets, per mail aan jan.stoffels@vlaanderen.be. 

U ontvangt een ontvangstbevestiging. 

Via een verklaring op eer (“Ik verklaar dat ik voldoe aan de criteria van onafhankelijkheid.”) dat u aan de motivatie toevoegt, wordt de onafhankelijkheid aangetoond. De Raad van Bestuur zal op basis van vergelijking van de brieven en cv’s een selectie maken van vier kandidaat onafhankelijke bestuurders. Deze selectie wordt voorgelegd aan de Algemene Vergadering, die de onafhankelijke bestuurders zal benoemen voor een periode van 5 jaar. 

Bij de selectie zal worden rekening gehouden met onderlinge complementariteit in expertise en ervaring en de verhouding m/v. 

Meer informatie: Onafhankelijk bestuurder Raad van Bestuur Vlaanderen Connect | Vlaanderen.be