Onafhankelijke bestuurders bij de Koninklijke Muntschouwburg


Koninklijke Muntschouwburg

Oproep tot kandidaten voor het mandaat van lid van de raad van bestuur van de Koninklijke Muntschouwburg 

De wet van 19 april 1963 tot oprichting van een openbare instelling genaamd Koninklijke Muntschouwburg werd op 30 april 1963 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Overeenkomstig artikel 3, § 1 van deze wet heeft de Koninklijke Muntschouwburg een raad van bestuur . 

Samenstelling van de raad van bestuur

De raad van bestuur bestaat uit dertien leden, waarvan één aanwezig is als waarnemer. Hij is samengesteld uit een gelijk aantal (6) Nederlandstalige en Franstalige leden en het waarnemend lid moet Duitstalig zijn. 

De leden van de raad van bestuur worden aangesteld op grond van hun hoedanigheid van specialist inzake culturele zaken of beheer of van gebruiker. Zij moeten kunnen aantonen dat zij een ruime ervaring hebben opgedaan op het gebied van beheer of cultuur, opgevat als een operahuis, met een orkest dat eveneens symfonische concerten organiseert. 

De leden tonen belangstelling voor de instelling en haar bijzonderheden en kunnen hun toegevoegde waarde in de raad van bestuur van de instelling aantonen. Zij worden ook benoemd op basis van hun onafhankelijkheid en hun morele autoriteit. Zij zijn onder meer afkomstig uit de academische wereld en het maatschappelijk middenveld. 

Politieke mandatarissen beantwoorden volgens de adviezen nrs. 1285-1286 en 1287 van de Cultuurpactcommissie van 25 november 2013 niet aan het profiel van specialist inzake culturele zaken of beheer of van gebruiker. 

De Koning bepaalt het bedrag van de vergoedingen die aan de leden van de raad van bestuur kunnen worden toegekend. 

Opdrachten en bevoegdheden

De opdrachten van de Koninklijke Muntschouwburg worden beschreven in artikel 2 van de wet. 

Duur van het mandaat

De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor zes jaar. 

Onverenigbaarheden

Het mandaat van bestuurder is onverenigbaar met het mandaat of de functie van: 

1° lid van het Europees Parlement of de Europese Commissie; 

2° lid van de wetgevende kamers; 

3° Federale minister of staatssecretaris; 

4° lid van de Raad van een gemeenschap of gewest; 

5° lid van de regering van een gemeenschap of gewest of gewestelijk staatssecretaris; 

6° lid van het statutair of contractueel personeel van de instelling; 

7° provinciegouverneur of lid van de Bestendige Deputatie. 

De wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt, de zogenaamde Cultuurpactwet, is van toepassing, meer in het bijzonder artikel 9, c). 

Kandidaturen

Kandidaturen dienen, vergezeld van een curriculum vitae en een schriftelijke motivering, uiterlijk op 15 februari 2021 per aangetekende brief te worden ingediend bij Thomas Van Achter, FOD Kanselarij van de Eerste Minister, Wetstraat 16 - 1000 Brussel.