Onafhankelijke bestuurders bij het Nationaal Orkest van België


Nationaal Orkest van België

Oproep tot kandidaten voor het mandaat van lid van de raad van bestuur van het Nationaal Orkest van België 

De wet van 22 april 1958 houdende statuut van het Nationaal Orkest van België werd op 2 juli 1958 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Overeenkomstig artikel 3 van deze wet heeft het Nationaal Orkest van België een raad van bestuur . 

Samenstelling van de raad van bestuur 

De raad van bestuur is samengesteld uit een voorzitter en zes leden, van wie drie Franstalige en drie Nederlandstalige. De leden van de raad van bestuur worden aangesteld op grond van hun hoedanigheid van specialist inzake culturele zaken of beheer of van gebruiker. Zij moeten kunnen aantonen dat zij een ruime ervaring hebben opgedaan op het gebied van beheer of cultuur, opgevat als hoofdzakelijk klassieke muziek en de werking van een orkest. 

De leden tonen belangstelling voor de instelling en haar bijzonderheden en kunnen hun toegevoegde waarde in de raad van bestuur van de instelling aantonen. Zij worden ook benoemd op basis van hun onafhankelijkheid en hun morele autoriteit. 

Zij zijn onder meer afkomstig uit de academische wereld en het maatschappelijk middenveld. 

Politieke mandatarissen beantwoorden volgens de adviezen nrs. 1285-1286 en 1287 van de Cultuurpactcommissie van 25 november 2013 niet aan het profiel van specialist inzake culturele zaken of beheer of van gebruiker. 

Opdrachten en bevoegdheden

De opdrachten van het Nationaal Orkest van België worden beschreven in artikel 1bis van de wet. De raad van bestuur is belast met de volgende taken: 

- overgaan tot de aanwerving van het artistiek en administratief personeel; - erop toezien dat hun statuten en het reglement van het orkest strikt in acht worden genomen; 

- instaan voor de goede werking van de instelling, zowel administratief als vanuit het oogpunt van de discipline; 

- toezien op het evenwicht van het financieel beheer. 

Duur van het mandaat

De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. 

Onverenigbaarheden

Het mandaat van bestuurder is onverenigbaar met het mandaat of de functie van: 

1° lid van het Europees Parlement of de Europese Commissie; 

2° lid van de wetgevende kamers; 

3° Federale minister of staatssecretaris; 

4° lid van de Raad van een gemeenschap of gewest; 

5° lid van de regering van een gemeenschap of gewest of gewestelijk staatssecretaris; 

6° lid van het statutair of contractueel personeel van de instelling; 

7° provinciegouverneur of lid van de Bestendige Deputatie. 

De wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt, de zogenaamde Cultuurpactwet, is van toepassing, meer in het bijzonder artikel 9, c). 

Kandidaturen 

Kandidaturen dienen, vergezeld van een curriculum vitae en een schriftelijke motivering, uiterlijk op 15 februari 2021 per aangetekende brief te worden ingediend bij Thomas Van Achter, FOD Kanselarij van de Eerste Minister, Wetstraat 16 - 1000 Brussel.