Onafhankelijke bestuurders bij Paleis voor Schone Kunsten


Paleis voor Schone Kunsten 

Oproep tot kandidaten voor het mandaat van lid van de raad van bestuur van het Paleis voor Schone Kunsten 

De wet van 7 mei 1999 houdende oprichting van het Paleis voor Schone Kunsten in de vorm van een naamloze vennootschap van publiek recht met sociale doeleinden werd op 20 augustus 1999 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Overeenkomstig artikel 11, § 1 van deze wet heeft het Paleis voor Schone Kunsten een raad van bestuur . 

De leden van de raad van bestuur worden, bij een in Ministerraad overlegd koninklijk besluit, benoemd door de Koning op grond van hun kennis in culturele zaken of inzake beheer. 

Samenstelling van de raad van bestuur

De raad van bestuur bestaat uit twaalf leden, met inbegrip van de voorzitter en de ondervoorzitter. Hij is samengesteld uit een gelijk aantal Nederlandstalige en Franstalige leden. De leden van de raad van bestuur worden aangesteld op grond van hun hoedanigheid van specialist inzake culturele zaken of beheer of van gebruiker. 

Zij moeten kunnen aantonen dat zij een ruime ervaring hebben opgedaan op het gebied van beheer of cultuur, opgevat als een van de disciplines die onder de instelling vallen. De leden tonen belangstelling voor de instelling en haar bijzonderheden en kunnen hun toegevoegde waarde in de raad van bestuur van de instelling aantonen. 

Zij worden ook benoemd op basis van hun onafhankelijkheid en hun morele autoriteit. Zij zijn onder meer afkomstig uit de academische wereld en het maatschappelijk middenveld. 

Politieke mandatarissen beantwoorden volgens de adviezen nrs. 1285-1286 en 1287 van de Cultuurpactcommissie van 25 november 2013 niet aan het profiel van specialist inzake culturele zaken of beheer of van gebruiker. 

Het mandaat van lid van de raad van bestuur wordt kosteloos uitgeoefend. 

Opdrachten en bevoegdheden 

De opdrachten van het Paleis voor Schone Kunsten worden beschreven in artikel 3 van de wet. De raad van bestuur is belast met de volgende taken: 

- het bepalen van de strategie van de vennootschap op voorstel van het directiecomité; 

- het toezicht en de controle op de activiteit van het directiecomité, van de directeur-generaal en van de financieel directeur; 

- het verrichten van alle handelingen die nodig of nuttig zijn voor de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de vennootschap; 

- de jaarlijkse goedkeuring van een ondernemingsplan waarin de doelstellingen van de vennootschap worden vastgelegd en het bijzonder verslag bedoeld in artikel 164bis, § 1, 6° van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen. Deze projecten worden hem door het directiecomité voorgelegd. 

De raad van bestuur is eveneens bevoegd voor: 

1° de goedkeuring van het beheerscontract evenals van elke wijziging hiervan; 

2° het opmaken van de inventaris en van de jaarrekeningen die aan de goedkeuring van de algemene vergadering worden voorgelegd, evenals van het beleidsverslag voorzien in artikel 77 van de gecoördineerde wetten op de handelsvennootschappen; 

3° de participatie in bestaande of op te richten publiek- of privaatrechtelijke vennootschappen, groeperingen, verenigingen of instellingen; 

4° de samenroeping van de algemene vergadering. Duur van het mandaat De leden van de raad van bestuur worden benoemd voor hernieuwbare termijnen van zes jaar. 

Onverenigbaarheden 

Onverminderd andere beperkingen bepaald bij of krachtens de wet (waaronder artikel 9, c) van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt, de zogenaamde Cultuurpactwet), is het mandaat van bestuurder onverenigbaar met het mandaat of de functie van: 

1° lid van het Europees Parlement of de Europese Commissie; 

2° lid van de wetgevende kamers; 3° Federale minister of staatssecretaris; 

4° lid van de Raad van een gemeenschap of gewest; 

5° lid van de regering van een gemeenschap of gewest of gewestelijk staatssecretaris; 

6° lid van het statutair of contractueel personeel van de vennootschap; 

7° provinciegouverneur of lid van de Bestendige Deputatie. 

Kandidaturen 

Kandidaturen dienen, vergezeld van een curriculum vitae en een schriftelijke motivering, uiterlijk op 15 februari 2021 per aangetekende brief te worden ingediend bij Thomas Van Achter, FOD Kanselarij van de Eerste Minister, Wetstraat 16 - 1000 Brussel.