Secretaris-generaal voor Brussels Hoofdstedelijk Parlement


Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement gaat over tot een oproep tot kandidaatstelling voor het ambt van griffier (secretaris-generaal) (M/V/X).

De griffier (secretaris-generaal) is de leidende ambtenaar van de diensten van het Brussels Parlement.

De griffier fungeert als schakel tussen de politieke gezagsdragers (voorzitter, eerste ondervoorzitter en Bureau) en de diensten.

Functieomschrijving

Om de taken uit te voeren die hiervoor in de functieomschrijving werden aangeduid, moet de griffier van het Brussels Hoofdstedelijk Parlement, daarin bijgestaan door de adjunct-griffier, in staat zijn een meervoudige rol op te nemen, die het profiel van de griffier (secretaris-generaal) in essentie inhoudt:

 • als ambtelijk secretaris en een eerste raadgever van het Parlement, het Bureau en het Bureau in uitgebreide samenstelling, als verbindingspersoon tussen het Parlement, het Bureau, en het Bureau in uitgebreide samenstelling en de diensten van het Parlement, die in staat moet zijn om het beleid van het Bureau uit te voeren binnen de budgettaire ruimte en de nodige input te geven aan het Bureau;
 • als leidend ambtenaar van de diensten van het Parlement, belast met een opdracht van openbaar management en HR management om het Parlement in staat te stellen zijn opdracht in de beste omstandigheden op te nemen;
 • als vertegenwoordiger van het Parlement om zowel in officiële, ceremoniële als in informele omstandigheden, onder meer in de contacten met andere assemblees en met de Brusselse regering, samen met de voorzitter, met leden van het Bureau of afzonderlijk, op te treden namens het Parlement;
 • als wettelijk ambtenaar, belast met het verzekeren van de continuïteit van de dienst en met de uitvoering van diverse taken die de wet hem of haar opdraagt, onder meer in de perioden waarin het Parlement in reces is of niet is samengesteld.

Profiel

TECHNISCHE EN GEDRAGSGERICHTE COMPETENTIES

De griffier moet onder andere over de volgende door ervaring gedragen technische en gedragsgerichte competenties beschikken, waarover de kandidaten zullen worden geëvalueerd:

 • Juridische en administratieve kennis
 • Algemene cultuur
 • Leidinggevende competenties
 • Competenties in HR management
 • Teammanagement
 • Communicatieve vaardigheden
 • Visie en strategie
 • Gedragsgerichte competentie, persoonlijkheid en attitudes
 • Kennis van de tweede taal.

Aanbod

De procedure, de volledige functieomschrijving, en de voor het ambt vereiste specifieke toelatingsvoorwaarden en het profiel met de vereiste technische en gedragsgerichte competenties kunnen geraadpleegd worden op de website van het Parlement (www.parlement.brussels).


De kandidaten moeten onder meer de Belgische nationaliteit bezitten, tweetalig zijn en houder zijn van een masterdiploma van het universitair onderwijs of daarmee gelijkgesteld diploma. Zij moeten beschikken over een nuttige en relevante beroepservaring van minstens tien jaar in de openbare sector, waarvan minstens vijf jaar in een leidende functie, zoals bepaald in de toelatingsvoorwaarden.


Om voor deze functie te solliciteren, moeten de gegadigden hun gemotiveerde kandidaatstelling, samen met de voorgeschreven bijlagen, richten aan de Voorzitter van het Parlement ofwel door afgifte tegen ontvangstbewijs uiterlijk op maandag 8 maart 2021 om 12 uur, ofwel per aangetekend schrijven af te geven uiterlijk op donderdag 4 maart 2021 (de poststempel geldt als bewijs), aan het adres van de diensten van de griffie, Eikstraat 22 te 1000 Brussel. Het is niet mogelijk om online voor deze betrekking te solliciteren.


Voor bijkomende informatie kunnen de gegadigden zich wenden tot de directeur van de directie Personeel en Financiën, de heer Dirk Lichtert, bestuursdirecteur (tel. 02 549 62 01, dlichtert@parlement.brussels).