BRUGEL, de reguleringscommissie voor de energiemarkten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is een publiekrechtelijke instelling die enerzijds voor de overheid een adviesopdracht over de organisatie en de werking van de gewestelijke energiemarkt vervult, en anderzijds een opdracht van controle van de waterprijs.

De Brusselse Regering organiseert een oproep tot kandidaatstelling voor een voorzitter (m/v/x) en het aanleggen van een reserve voor de functies van bestuurders die periodiek zullen zetelen in de Raad van Bestuur van BRUGEL.


De voorzitter en de bestuurders zetelen in de Raad van Bestuur telkens wanneer de opdrachten van BRUGEL dat vereisen. Concreet vergadert de Raad van Bestuur elke 14 dagen, gedurende de week en tijdens de dag.

 De opdrachten die worden toevertrouwd aan de verantwoordelijkheid van deze bestuurders en de voorzitter, zijn beschreven in artikel 30bis en volgende van ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een vaste ploeg ondersteunt de Raad van Bestuur.

De exacte benoemingsvoorwaarden van de voorzitter en bestuurders worden nader omschreven in artikel 30ter §4 van elektriciteitsordonnantie. Hun vergoeding moet in overeenstemming zijn met de gezamenlijke ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 14 december 2017 betreffende de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, met name maximaal € 600/zitting voor de voorzitter en €500/zitting voor de bestuurders.

De kandidaten moeten:

 1. een gedrag vertonen dat overeenstemt met de functievereisten;
 2. houder zijn van een diploma van hoger onderwijs van het lange type of van de tweede cyclus van het universitair onderwijs, of een ervaring kunnen voorleggen van ten minste 10 jaar binnen het domein van elektriciteit en gas of water;
 3. een goede kennis hebben van de milieu-, sociale en economische toestand, evenals van de instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 4. blijk geven van bekommernis voor het algemeen belang, van een geest van onafhankelijkheid ten opzichte van de spelers op de energie- en watermarkt, en van bezorgdheden voor energie, met inbegrip van de duurzame ontwikkeling en de bescherming van het leefmilieu;
 5. in een multidisciplinair team kunnen werken;
 6. voldoende beschikbaar zijn om de functie te kunnen uitoefenen, met inbegrip van de voorbereiding van de vergaderingen;
 7. een goed begrip hebben van het Frans en het Nederlands  
 8. over de capaciteit beschikken om de elektriciteits- en gasmarkt of de watersector binnen een stedelijke omgeving te kunnen inschatten, meer bepaald de sociale, economische en milieudimensie ervan;
 9. beschikken over een grondige kennis op ten minste een van de volgende gebieden: elektriciteitsmarkt, gasmarkt, waterprijsstelling, regulering van de netwerkmarkten, organisatie van de openbare dienst. Deze kennis kan betrekking hebben op technische, juridische, sociale, organisatorische en financiële aspecten, consumentenbescherming en toegang tot energie en water, concurrentie en energietransitie.

De voorzitter van de raad van bestuur moet, naast de hierboven vermelde voorwaarden 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8, beschikken over:

 1. grondige kennis van de elektriciteitsmarkt, de gasmarkt en de waterprijsstelling. Deze kennis heeft betrekking op ten minste vier van de volgende aspecten: technische, juridische, sociale, organisatorische, financiële, consumentenbescherming en toegang tot energie en water, concurrentie en energietransitie;
 2. naast kennis van het Frans en het Nederlands, passieve kennis van het Engels;
 3. goede kennis van de regulering van de netwerkmarkten en de organisatie van de openbare dienst..

Om geldig te zijn, moet uw kandidatuurdossier de volgende elementen bevatten:

 • een motivatiebrief;
 • een gedetailleerd curriculum vitae dat de vereisten voorzien, in het besluit, illustreert;
 • een gewone kopie van de diploma’s;
 • een recto-verso kopie van de identiteitskaart;
 • een recent bewijs van goed zedelijk gedrag;
 • de functie(s) waarvoor u solliciteert (voorzitter en/of bestuurder).

Meer informatie

candidature-president-brugel | Brugel Website