Voorzitter van het directiecomité POD Wetenschapsbeleid


Doel van de job

Coördinatie, uitvoering en actualisering van strategische en operationele projecten inzake wetenschapsbeleid waarvoor de federale overheid bevoegd is, met als doel de beleidsopties op dat gebied gestalte te geven alsook de permanente wetenschappelijke en technische ondersteuning die nodig is om de impulserende, coördinerende en ondersteunende opdrachten uit te voeren die aan het federaal wetenschapsbeleid zijn voorbehouden. 

Coördinatie en leiding van het dagelijkse beheer van de POD Wetenschapsbeleid, met inbegrip van de interactie tussen de directies en DAB’s (Diensten Afzonderlijk beheer).

Jobcontext

Interne relaties binnen de organisatie: 

 • Brengt verslag uit aan de minister belast met het federale wetenschapsbeleid wat de uitvoering betreft van de bestuursovereenkomst en de bestuursplannen;
 • Zit het directiecomité van de POD Wetenschapsbeleid voor;
 • Zorgt voor het uitvoeren en het harmoniseren van de doelstellingen tussen de directies en de DAB’s van de POD;
 • Leidt de acties van de algemeen directeurs, stafdirecteurs en leidinggevenden van de verschillende entiteiten in goede banen;
 • Spoort de diensten van de POD en de DAB’s aan goed samen te werken;
 • Motiveert alle medewerkers en versterkt de eenheid van het departement.

Interne relaties binnen de federale overheid: 

 • Werkt samen met de voorzitters van de andere FOD’s/POD’s;
 • Vertegenwoordigt de POD Wetenschapsbeleid in de coördinatieorganen van de FOD’s/POD’s;
 • Ontwikkelt projecten samen en in synergie met de FOD’s/POD’s.

Externe relaties bij de federale overheid: 

 • Beheert de relaties met de betrokken externe partijen en organen als vertegenwoordiger van het federale wetenschapsbeleid;
 • Legt contacten met andere publieke en private organisaties, experts en leden uit de academische en wetenschappelijke wereld;
 • Vertegenwoordigt de POD Wetenschapsbeleid bij andere nationale, buitenlandse en internationale diensten en openbare instellingen, in het bijzonder bij de Europese Unie, het Europees Ruimtevaartagentschap en de nationale en intergouvernementele organisaties die bevoegd zijn voor onderzoek en wetenschappelijke dienstverlening.

Resultaatgebieden

Permanente resultaatgebieden: 

 • Samen met de beleidscel een strategische beleidsvisie uitwerken voor de organisatie van het federale wetenschapsbeleid in het Belgische, Europese en internationale kader en de strategie ten uitvoer leggen om de algemene opdrachten en doelstellingen van de POD Wetenschapsbeleid te verwezenlijken;
 • De bestuursovereenkomst en het bestuursplan opstellen in overleg met de minister en in samenwerking met het directiecomité, met als doel een vaste vorm geven aan de strategische beleidsoriëntaties;
 • De uitvoering van de bestuursovereenkomst en de bestuursplannen coördineren;
 • Bijdragen aan het toegankelijk maken voor iedereen en op alle niveaus van de samenleving van wetenschappelijk onderzoek en de gegevens die het oplevert;
 • De werking en de opvolging van de verschillende diensten organiseren, coördineren en garanderen;
 • De FWI’s en BELNET ondersteunen in de ondersteunende diensten, het onderzoek, de dienstverlening aan het publiek en het beheer van de collecties;
 • Toezien op de wettelijkheid en de cohesie van de initiatieven van de diensten met afzonderlijk beheer die aan de POD Wetenschapsbeleid zijn gelinkt, waarvan de FWI’s en BELNET deel uitmaken;
 • De behandeling en de opvolging beheren van de dossiers met betrekking tot de federale culturele bevoegdheden en de aan de POD Wetenschapsbeleid overgedragen bevoegdheden in het kader van het wetboek van de inkomstenbelastingen;
 • Leiding geven, motiveren, de ontwikkelingsmogelijkheden en de evaluatie van de directe medewerkers garanderen om de vastgelegde doelstellingen te halen;
 • Rekening houdend met de toegekende middelen, de directies organiseren en leiden, alsook de organisatie continu monitoren, met als doel te garanderen dat de strategische doelstellingen van de POD worden gehaald;
 • De moderniseringswerkzaamheden bij de POD coördineren en toezien op het halen van de vastgelegde doelstellingen;
 • Nodige koerswijzigingen ondersteunen en vastleggen, zowel binnen als buiten de POD.

Tijdelijke resultaatgebied: 

 • De uitvoering coördineren van de bestuursovereenkomst die in ontwikkeling is op basis van de drie strategische ambities:
  • synergieën in ondersteunende diensten zullen leiden tot een nieuwe werkorganisatie die echte meerwaarde biedt in een eenvoudigere, digitale en flexibele structuur.
  • het zoeken naar wetenschappelijke synergieën in het kader van een algemene wetenschappelijke strategie voor BELSPO en de FWIs zal een integraal onderdeel zijn van de ambities van de nieuwe structuur.
  • synergieën in het beheer van publiek en collecties zullen worden ontwikkeld in gemeenschappelijke diensten om de beste service aan het publiek te bieden en om de valorisatie en het behoud van ons erfgoed te garanderen.

Meer info

 • Voor meer informatie over de inhoud van de functie kan je terecht bij:
  • Mevr. An BERGS
   Stafdirecteur P&O van de POD Wetenschapsbeleid
   Tel.: 02 238 35 63
   E-mail: an.bergs@belspo.be  
  • Mevr. Diane GERONNEZ
   Adviseur bij de POD Wetenschapsbeleid
   Tel. : 02 238 35 27
   E-mail: diane.geronnez@belspo.be
 • Voor meer informatie over de selectieprocedure en het statuut (verloning,…) kan je terecht bij: Topteam@bosa.fgov.be